http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
A 16-year-old case with thrombolytic and later thrombectomy [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Accepted articles: TBDHD-27880 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.27880  

A 16-year-old case with thrombolytic and later thrombectomy

Cemile Haki1, Atilla Özcan Özdemir2, Özlem Aykaç2, Aygül Güneş1, Asuman Ali1, Damla Özyurtlu1, Meral Seferoğlu1
1Department Of Neurology Bursa Yuksek Ihtısas Traınıng And Research Hospıtal, Bursa,Turkey
2Department Of Neurology, Faculty Of Medicine, Osmangazi University, Eskişehir

The incidence of pediatric stroke is 2.5 to 13.0 per 100,000 children per year. In adults appropriate patients with acute ischemic stroke with intravenous(i.v.) thrombolytic and thrombectomy use is a standard practice. However, in pediatric patients on i.v. thrombolytic therapy and thrombectomy there is no randomized trial. We aimed to present a 16-year-old male patient who admitted to emergency room twenty minutes after the onset of symptoms with aphasia and weakness on the right side and who underwent thrombectomy and did not have any sequelae after the application of alteplase. Although stroke is one of the first ten causes of mortality in childhood, there are many obstacles to the implementation of alteplase. İn pediatric age group there is no randomised study on i.v. thrombolytic therapy and thrombectomy. Studies are needed to evaluate the efficacy and safety of thrombolytic therapy and thrombectomy in children.

Keywords: Stroke, childhood, emergency treatment


Trombolitik ve ardından trombektomi uygulanan 16 yaşında bir olgu

Cemile Haki1, Atilla Özcan Özdemir2, Özlem Aykaç2, Aygül Güneş1, Asuman Ali1, Damla Özyurtlu1, Meral Seferoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Eskişehir

Pediatrik inme insidansı yılda her 100 000 çocuk için 2.5-13.0'dır. Akut iskemik inme geçiren yetişkinlerde uygun hastalarda intravenöz(i.v.) trombolitik ve trombektomi kullanımı standart bir uygulamadır. Bununla birlikte, pediyatrik hastalarda i.v. trombolitik tedavi ve trombektomi uygulaması konusunda henüz randomize bir çalışma yoktur. Acil servise afazi ve sağ tarafında güçsüzlük şikayeti ile semptom başlangıcından yirmi dakika sonra başvuran ve alteplaz uygulaması sonrasında klinik tablosunda düzelme olmaması üzerine trombektomi uygulanan ve sekel kalmayan 16 yaşında erkek hastayı sunmayı amaçladık. İnme, çocukluk yaş grubunda mortalitenin ilk on nedeninden biri olmasına rağmen, alteplazın uygulanmasında birçok engel bulunmaktadır. Pediatrik yaş grubunda i.v. trombolitik tedavi ve trombektomi uygulaması konusunda randomize çalışma yoktur. Çocuklarda trombolitik tedavi ve trombektominin etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnme, çocukluk dönemi, acil tedavi
Corresponding Author: Cemile Haki, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved