https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Ischemic Stroke Case as a result of Internal Carotid Artery Invasion due to Nasopharynx Carsinoma [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 29-31 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.40427  

Ischemic Stroke Case as a result of Internal Carotid Artery Invasion due to Nasopharynx Carsinoma

Yıldız Arslan1, Ali Çayır1, Yeliz Pekçevik2, Yaşar Zorlu1
1İzmir Tepecik Education And Research Hospital Neurology Clinic
2İzmir Tepecik Education And Research Hospital Radyology Clinic

INTRODUCTION:
The incidence of ischemic stroke in patients with or without radiotherapy (RT), radiotherapy / chemotherapy (CT) is higher than the normal population in nasopharynx carsinoma. Carotid stenosis and cerebrovascular diseases due to RT and KT can cause severe disability and death. As a late complication of RT, late onset diffuse carotid artery atherosclerosis and occlusion may occur over the years, the mechanism is considered to be multifactorial. In this article, ischemic stroke occurrence due to direct tumor invasion of nasopharyngeal carcinoma and intracranial internal carotid artery (ICA) stenosis after RT, have been reported.
CASE:
A 43 year old male patient presented to our clinic with the complaint of left arm weakness. In right ICA area pieced diffusion limitation were seen, antiplatelet therapy with a diagnosis of ischemic stroke were begun. It was learned that he had been diagnosed with nasopharyngeal carcinoma 2 years ago and at the first diagnosis RT had been given and subsequently continued with chemotherapy. Tumoral invasion around right ICA and stenosis were seen in MRI. Because of cavernous sinus invasion one year ago, 3.4.6.cranial nerve palsy were determined in his right eye. Right arm 3/5 paresis were meliorated to +4/5 paresis during hospitalization.
CONCLUSION: In this paper, ‘ischemic stroke due to nasopharyngeal carsinoma can occur because of RT and direct intracranial ICA tumor invasion’ wanted to be emphasized.

Keywords: nasopharynx carsinoma, ischemic stroke, carotid invasion, late onset RT effect.


Nazofarinks Karsinoma Bağlı İnternal Karotis Arter İnvazyonu Sonucu Gelişen İskemik İnme Olgusu

Yıldız Arslan1, Ali Çayır1, Yeliz Pekçevik2, Yaşar Zorlu1
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

GİRİŞ: Nazofarinks kasinomunda radyoterapi(RT),radyoterapi/kemoterapi(KT) alan veya almayan hastalarda iskemik inme görülme insidansı normal populasyona göre daha yüksektir. RT ve KT’ye bağlı karotis stenozu ve serebrovasküler hastalıklar ağır dizabiliteye ve ölüme neden olabilirler. RT’nin geç komplikasyonu olarak, karotis arterde gecikmiş diffüz ateroskleroz ve oklüzyon yıllar içinde gelişebilir, mekanizmanın multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. Bu makalede, nazofarinks karsinomaya bağlı direkt tümör invazyonu ve RT sonucu intrakranial internal karotis arter (IKA) stenozu sonrası gelişen iskemik inme olgusu bildirilmektedir.
OLGU: 43 yaşında erkek hasta kliniğimize sol kolda güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Sağ IKA alanında parçalı difüzyon kısıtlılığı görülmesi üzerine, hastaya iskemik inme tanısıyla antiagregan tedavi başlandı. Özgeçmişinde 2 yıl önce ileri evre nazofarinks karsinoma tanısı aldığı ve ilk tanı konulduğunda RT aldığı ve sonrasında KT ile devam edildiği öğrenildi. Kranial magnetik rezonans görüntüleme(MRG)‘de sağ IKA çevresinde tümöral invazyon ve bası nedeniyle stenoz gözlendi.1 yıl önce kavernöz sinus invazyonu sonrası sağ gözde 3.4.6.kranial sinir parezisi mevcut olan hastanın sol üst ekstremitede saptanan 3/5 parezi taburculuğunda +4/5 kas gücüne geriledi.
SONUÇ: Bu bildiride, nazofarinks karsinomaya bağlı gelişen inmenin, RT etkisi yanısıra direkt intrakranial IKA tümör invazyonu sonucu da oluşabileceği vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: nazofarinks kanseri, iskemik inme, karotis invazyonu, geç dönem RT etkisi


Yıldız Arslan, Ali Çayır, Yeliz Pekçevik, Yaşar Zorlu. Ischemic Stroke Case as a result of Internal Carotid Artery Invasion due to Nasopharynx Carsinoma. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 29-31

Corresponding Author: Yıldız Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 

 

 

 

 

Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved