https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Simultaneous Bilateral Internal Carotid Artery Occlusion: A Case Report and Review of Literature. [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Accepted articles: TBDHD-47704 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.47704  

Simultaneous Bilateral Internal Carotid Artery Occlusion: A Case Report and Review of Literature.

Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet TOPCUOGLU
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology

Introduction:
Bilateral ICA occlusion is a rare stroke syndrome presenting with acute onset coma with intact brainstem functions. We report herein a typical example of acute simultaneous bilateral ICA occlusion case along with a meta-analysis of all cases reported since its first description in 1954.

Case Report and review of the literature:
A 83-year-old woman with known hypertension and lung cancer presented to the emergency department with sudden onset coma. On CT angiography, bilateral internal carotid artery acute occlusion was detected, and the patient was transferred immediately into the angiography suit for endovascular treatment. Recanalization couldn’t be achieved, and the patient expired on second day after admission. Our meta-analysis included 25 patients from 18 different case reports. The mean age was 57 ± 20 years, the mortality rate was 62.5% and the most common stroke risk factors were hypertension and smoking. The patients presented mostly with lateralizing hemispheric signs (56%) and imaging studies showed bilateral lesions in 72% of the cases.

Discussion:
Based neuroimaging studies, we concluded that the mechanism of stroke was malignancy induced hypercoagulability. Acute bilateral carotid artery occlusion is a moribund condition without timely and effective recanalisation. But, difficulties in differentiation from metabolic comas and massive posterior circulation strokes often lead to delayed treatment.

Keywords: Bilateral internal carotid artery occlusion, Acute onset coma, Decortication rigidity, Brain stem infarction, Malignancy, Hypercoagulability


Simültane Bilateral İnternal Karotis Arter Oklüzyonu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet TOPCUOGLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Giriş:
Bilateral ICA oklüzyonu beyin sapı reflekslerinin korunduğu akut koma tablosu ile kendini gösteren oldukça nadir bir durumdur. Bu çalışmada ilk tanımlandığı 1954’ten itibaren bildirilen bilateral ICA oklüzyonu vakalarının meta-analizi ile birlikte ünitemizde bilateral ICA oklüzyonu ile izlediğimz bir olguyu sunuyoruz.

Olgu ve meta-analiz:
Bilinen hipertansiyon ve akciğer kanseri tanısı olan 83 yaşında kadın hasta acil servise ani başlangıçlı koma ile başvurdu. Beyin boyun BT anjiyografi incelemesinde bilateral karotis arter oklüzyonu olduğu tespit edilmesi üzerine ivedilikle endovasküler tedaviye alındı ancak rekanalizasyon sağlanamadı ve hasta başvurudan 2 gün sonra kaybedildi. Yaptığımız meta-analize 18 farklı yayında bildirilen toplamda 25 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 57 ± 20 ve mortalite %62,5’di. Olgu popülasyonu içerisinde inme risk faktörleri arasında en sık hipertansiyon ve sigara yer almaktaydı. Hastaların en sık lateralizan hemisferik bulgular ile başvurduğu tespit edildi ve vakaların %72’sinde yapılan görüntülemelerde bilateral sulama alanlarında lezyon olduğu saptandı.

Tartışma ve sonuç:
Hastanın yapılan nörogörüntüleme çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda etiyoloji olarak malignite ilişkili hiperkoagülabilite olduğu kanaatine varılmıştır. Akut bilateral karotis arter oklüzyonu acil revaskülarizasyon yapılmaz ise ölümcüldür. Akut bilateral karotis arter oklüzyonu metabolik komaları ve arka sistem enfarktlarını taklit edebileceği için akla gelmez ise endovasküler tedavi şansı yitirilebilir. Bu çalışma bilateral ICA oklüzyonu olan farklı vakalara tek bir kalemde yer vererek klinisyenlerin bu konudaki bilgi ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilateral internal karotis arter oklüzyonu, Akut başlangıçlı koma, Dekortikasyon rijiditesi, Beyin sapı enfarktı, Malignite, Hiperkoagülabilite
Corresponding Author: Mehmet TOPCUOGLU, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 

 

 

 

 

Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved