https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Evaluation of optic nerve sheath diameter with magnetic resonance imaging and transorbital ultrasonography [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 173-179 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.69672  

Evaluation of optic nerve sheath diameter with magnetic resonance imaging and transorbital ultrasonography

Cem Kıvılcım Kaçar1, Osman Uzundere1, Deniz Kandemir1, Mustafa Bıçak1, Şeyhmus Kavak2, Abdulkadir Yektaş1
1TR Health Science University Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Intensive Care Unit,Diyarbakır, Turkey
2TR Health Science University Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Radiology Clinic, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: Our aim is to compare magnetic resonance imaging and ultrasonography and optic nerve sheath diameter measurements in critical patients who do not have a known optic nerve disease, followed in intensive care, and to find correlations or significant differences between these two methods.
METHODS: Our study was carried out prospectively observationally in the Anesthesiology and Reanimation Intensive Care Unit of TR Health Sciences University Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital between May 2019 and December 2019. Critical patients aged ≥18 years, who were hospitalized in the intensive care unit, whose intracranial pressure increase was not known, and who were sedated with endotracheal intubation, ramsey sedation score 4-6, and magnetic resonance imaging were included in this study. Group 1: Optic nerve sheath diameter of 65 patients were measured by transorbital ultrasonography. 65 patients were included in the study. Group 2: Optic nerve sheath diameter of 65 patients were measured by magnetic resonance imaging method.
RESULTS: When the optic nerve sheath diameters measured with ultrasonography and magnetic resonance imaging were divided into two groups, the mean of the optic nerve sheath diameter measurements in Group 1 was found to be statistically significantly lower than that of Group 2 (p = 0.016). When the relationship between ultrasonography-optic nerve sheath diameter measurements and magnetic resonance imaging-optic nerve sheath diameter measurements was examined by correlation tests, there was a statistically significant very high positive correlation between ultrasonography-optic nerve sheath diameter and magnetic resonance imaging-optic nerve sheath diameter (r = 0.811, p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The values obtained as a result of optic nerve sheath diameter measurements with magnetic resonance imaging and transorbital ultrasonography methods are correlated with each other and can be used interchangeably.

Keywords: Magnetic resonance imaging, trans bulber ultrasonography, optic nerve sheath diameter.


Manyetik rezonans görüntüleme ve transorbital ultrasonografi ile optik sinir kılıf çapının değerlendirilmesi

Cem Kıvılcım Kaçar1, Osman Uzundere1, Deniz Kandemir1, Mustafa Bıçak1, Şeyhmus Kavak2, Abdulkadir Yektaş1
1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, Diyarbakır
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız bilinen optik sinir hastalığı olmayan, yoğun bakımda takip edilen kritik hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografiyle optik sinir kılıf çapı ölçümlerini karşılaştırmak ve bu iki yöntem arasındaki korelasyonları veya anlamlı farklılıkları bulmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, prospektif gözlemsel olarak Mayıs 2019- Aralık 2019 tarihleri arasında TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde yapıldı. Yaş ≥18 yıl, yoğun bakım ünitesinde yatan, intrakranial basınç artışı olup olmadığı bilinmeyen, endotrakeal olarak entübe, ramsey sedasyon skoru 4-6 olacak şekilde sedasyon sağlanan ve manyetik rezonans görüntüleme yapılan kritik hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya toplam 65 hasta dahil edildi. Grup 1: 65 hastanın optik sinir kılıf çapı transorbital ultrasonografiyleyle Grup 2: 65 hastanınki manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle ölçüldü.
BULGULAR: Ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde ölçülen optik sinir kılıf çapları iki gruba ayrılıp incelendiğinde Grup 1 deki optik sinir kılıf çapı ölçümlerinin ortalamasının Grup 2’ ye göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük olduğu saptandı (p=0,016). Ultrasonografi-optik sinir kılıf çapı ölçümleri ile manyetik rezonans görüntüleme-optik sinir kılıf çapı ölçümleri arasındaki ilişki korelasyon testleri ile incelendiğinde ultrasonografi-optik sinir kılıf çapıyle manyetik rezonans görüntüleme-optik sinir kılıf çapı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde çok yüksek düzeyde pozitif yönlü korelasyon olduğu saptandı (r=0,811, p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Manyetik rezonans görüntüleme ve transorbital ultrasonografi yöntemleriyle optik sinir kılıf çapı ölçümleri sonucu elde edilen değerler birbiriyle koreledir ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, transorbital ultrasonografi, optik sinir kılıf çapı.


Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Mustafa Bıçak, Şeyhmus Kavak, Abdulkadir Yektaş. Evaluation of optic nerve sheath diameter with magnetic resonance imaging and transorbital ultrasonography. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 173-179

Corresponding Author: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 

 

 

 

 

Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved