https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Intracerebral hematoma and cervicocephalic dolichoarteriopathy [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 167-172 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.97720  

Intracerebral hematoma and cervicocephalic dolichoarteriopathy

Mehmet Yasir Pektezel1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Göçmen2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe University Faculty of Medical Adult Hospital, Neurology Department, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medical Hospital, Radiology Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Prediction of expansion is of critical importance in intracranial hematoma (ICH) management. Cervicocephalic dolichoarteriopathy [CCDAP] may be a readily available marker of ICH expansion (ICHE) given its possible association with cerebral microvascular dysfunction.
METHODS: 104 ICH patients [mean age: 64±12 years, 45% female] who had brain CT within first 12 hours, follow-up CT during first 72 hours, and CT angiography during this period were included. Basilar artery (BA) dolichoarteriopathy was graded with Smoker’s criteria; cervical carotid artery (CCA) dolichoarteriopathy with modified Wiebel-Fields & Metz scoring. ICHE criteria were absolute volume increase >=12.5cc and >=6cc, or percent increase >=33% and >=26%.
RESULTS: : ICHE>=12.5 cc was detected in 10.5%; >=6 cc in 21%, >=33% percent increase in 20% and >=26% in 27%. There was no significant correlation between enlarged BA diameter (>4.5 mm) and ICHE (>=12.5cc in 18%; >=6cc in 18%, >=33% in 19%, >=26% in 14%). A high (>=1) Smoker’s score does not correlate significantly with ICHE (>=12.5cc in 45%; >=6cc in 50%, >=33% in 38%, >=26% in 39%) ICHE was not significantly, albeit numerically lower, correlated with >=1 score of ipsilateral modified Wiebel-Fields & Metz (>=12.5cc in 71%; >=6cc in 80%, >=33% in 77%, >=26% in 82%) No dolichoarteriopathy parameters were found to be linked with functional outcome and mortality.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Although none reached statistical significance, ICHE tends to occur at a lower numerical rate as degree of CCDAP increases. The role of hypertension-induced parent artery remodeling in ICHE and its association with hypertensive microvascular adaptation may be the operating mechanism underlying this speculative protective effect.

Keywords: Remodeling, microcirculation, hypertension, angiopathy, cerebral hematoma, avalanche hypothesis.


İntraserebral hematom ve servikosefalik dolikoarteriopati

Mehmet Yasir Pektezel1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Göçmen2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İntraserebral hematom ekspansiyonunun (İHE) tahmin edilmesi intraserebral hematom (İSH) yönetiminde önemlidir. Serebral mikrovasküler disfonksiyon temelinde servikosefalik dolikoarteriopati (SSD) ile İHE arasında nedensel bir ilişki bulunabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlk kraniyel BT incelemesi <12 saat, kontrol kraniyel BT incelemesi <72 saat ve BT anjiografi incelemesi bu periyotlar arasında yapılabilmiş olan toplam 104 hasta [ortalama yaş: 64±12 yıl, %45 kadın] çalışmaya dahil edildi. Baziler arter (BA) dolikoarteriopatisi, Smoker’s kriterleri; SSD tayini ise modifiye Wiebel-Fields&Metz skoru ile değerlendirildi. İHE mutlak olarak, hacimsel >=12,5 ml ve >= 6 ml artış veya yüzdesel ≥>=%33 ve >=%26 artış kriterleriyle tanımlandı.
BULGULAR: İHE >=12,5 ml artış %10,5, >=6 ml artış %21, >=%33 artış %20, >=26 artış %27 hastada saptandı. Genişlemiş BA çapı (>4,.5 mm) ile İHE arasında anlamlı korelasyon izlenmedi (>=12,5cc artış %18; >=6cc artış %18, >=33% artış %19, >=26% artış %14). Yüksek Smoker’s (>=1) skoru ile İHE arasında anlamlı korelasyon izlenmedi (>=12,5cc artış %45; >=6cc artış %50, >=33% artış %38, >=26% artış %39). İpsilateral >=1 modifiye Wiebel-Fields&Metz skoru da İHE ile, değeri göreceli daha düşük olmakla beraber, ilişkili saptanmadı (>=12,5cc artış %71; >=6cc artış %80, >=33% artış %77, >=26% artış %82). Hiçbir dolikoarteriopati parametresi ile fonksiyonel sonlanım ve mortalite arasında anlamlı bağlantı tespit edilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İstatistiksel anlamlılığa ulaşmamış olsa da, SDD skoru arttıkça İHE daha düşük oranlarda oluşmaya meyilli gibi gözükmektedir. Hipertansiyon ile indüklenen parent arter "remodeling"i ve bu durumun hipertansif mikrovasküler adaptasyon ile ilişkisi, bu spekülatif koruyucu etkinin altta yatan mekanizması olabilir.

Anahtar Kelimeler: “Remodelling”, mikrosirkülasyon, hipertansiyon, anjiopati, serebral hematom, çığ hipotezi.


Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Mehmet Akif Topçuoğlu. Intracerebral hematoma and cervicocephalic dolichoarteriopathy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 167-172

Corresponding Author: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 

 

 

 

 

Main Page | About Journal | Editorial Board| Publishing Guidelines |Publishing House |Archive | Contact

Copyright © 2020 TBDHD
All Rights Reserved