ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Nutrition in Patients with Head Trauma [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 1-6 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.24633

Nutrition in Patients with Head Trauma

Burcu Totur1, Meryem Yavuz2
1Department of Neurosurgery, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Surgical Nursing, Ege University, İzmir, Turkey

The need of energy increases by 40% in patients with a head trauma, when compared to people who are living a normal life. This ratio reaches to 200% in some cases. It is important to give a nutrition support which can satisfy the energy need resulted from the hypermetabolic and hypercatabolic states and that is enough to help to fix the immunologic state and achieve a better result in healing the injury.
When oral nutrition is not possible in the patient with a head trauma, their energy need is satisfied through enteral and parenteral nutrition. Though parenteral nutrition had held an important role in feeding patients with head trauma, enteral nutrition is applied much more widely today. Enteral and parenteral nutrition both has their own advantages and disadvantages. In the clinical and laboratory studies that had been held, it was found that enteral nutrition improved the systemic immunity, decreased the incidence of the major infectious complications, decreased the metabolic response to trauma, protected the intestinal mucosa, and protected the ecologic balance of the microflora.
In this article, it is investigated through the importance of the feeding in patients with a head trauma and reasons to chose enteral nutrition.

Keywords: Nutrition, enteral, parenteral, head trauma.

Kafa Travmalı Hastalarda Beslenme

Burcu Totur1, Meryem Yavuz2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Kafa travması geçiren hastalarda, enerji gereksinimi normal hayattaki kişilere oranla %40 artmaktadır. Bazı durumlarda bu oran %200’lere ulaşmaktadır. Glikoz metabolizmasında azalma, protein dönüşümünde artma, hiperdinamik kardiyovasküler durumun gelişmesi, sıvı-elektrolit dengesinde değişiklik, sitokin ve hormon salınımında artma, gastrointestinal fonksiyonlarda değişiklik gibi çeşitli metabolik bozukluklar gözlenmektedir. Hipermetabolik ve hiperkatabolik durum sonucu ortaya çıkan enerji gereksinimini karşılayabilecek, immunolojik durumu düzeltmede, yara iyileşmesinde ve daha iyi bir nörolojik sonuca ulaşmada yardımcı olacak yeterlilikte bir beslenme desteğinin sağlanması önemlidir. Beslenme desteği, kafa travmalarında tedavinin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve kafa travmaları sonrasında görülen ikincil yaralanmaları ciddi oranda etkilemektedir.
Kafa travmalı hastalarda, ağızdan beslenme mümkün olmadığında, enerji gereksinimleri enteral ya da parenteral yol ile sağlanmaktadır. 1970’li yıllarda kafa travmalı hastaların beslenmesinde parenteral yol çok önemli bir role sahip iken günümüzde enteral yol ile beslenme ön plana geçmiştir. Enteral ya da parenteral beslenmenin farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yapılan klinik ve laboratuvar çalışmalarda, enteral beslenmenin sistemik immüniteyi iyileştirdiği, majör infeksiyöz komplikasyonların insidansını azalttığı, travmaya metabolik yanıtı azalttığı, bağırsak mukozasını koruduğu, bağırsak mikrofloranın ekolojik dengesini koruduğu gösterilmiştir.
Bu makalede, kafa travmalı hastalarda beslenmenin önemi ve enteral beslenmenin tercih edilme nedenleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, enteral, parenteral, kafa travması.

Burcu Totur, Meryem Yavuz. Nutrition in Patients with Head Trauma. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 1-6

Corresponding Author: Burcu Totur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale