ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Utility of THRIVE score in endovascular treatment of basilar artery occlusions and clinical outcome markers [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 22-27 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.34713

Utility of THRIVE score in endovascular treatment of basilar artery occlusions and clinical outcome markers

Fatma Ger Akarsu1, Ezgi Sezer Eryıldız2, Zaur Mehdiyev1, Özlem Aykaç1, Zehra Uysal Kocabaş1, Atilla Özcan Özdemir1
1Department Of Neurology, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2Department of Neurology- Intensive Care, Manisa City Hospital, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: It is known that basilar artery occlusions (BAO) have high mortality and morbidity rates. Although it is thought that there is no difference between endovascular treatment and medical treatment; Two recently published randomized clinical trials demonstrated the effect of endovascular therapy on clinical outcome in BAO. The main aim of our study is to reveal the factors that determine the clinical outcome in endovascular treatment in this special patient group.

METHODS: We retrospectively analyzed the data of patients who underwent mechanical thrombectomy for acute BAO between October 2016 and May 2022. Patients who achieved The Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) 2b-3 recanalization and whose modified Rankin Score (mRS) could be reached after 90 days were included in the study. On the ninetieth day, mRS: 0-2 was accepted as a good clinical outcome. The Total Health Risk In Vascular Events (THRIVE) score was used to determine the vascular disease burden of the patients. Posterior system collateral status was evaluated with Basilar Artery on Computed Tomography Angiography (BATMAN) Score and PcomA.

RESULTS: 41 patients were included in the study, mean age of all patients was 57.4±13.3, and admission NHISS was 22.3±6.6. In 15 (36.6%) patients, mRS was detected as 0-2 on the 90th day. CT-ASPECT, BTA-ASPECT, and BATMAN scores were higher in the good clinical outcome group (p values; p=0.043, p=0.028, p=0.010, respectively). Considering the presence of PcomA between the groups, better collateral presence was found in the mRS 0-2 group (p=0.049).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In BAO undergoing mechanical thrombectomy, THRIVE score, BT-BTA ASPECTS, presence of PcomA and BATMAN score are both radiological and clinically practical parameters that can give the clinician an idea in terms of clinical outcome before endovascular treatment.

Keywords: Basilar artery occlusion, THRIVE score, endovascular therapy.

Baziller arter oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde THRIVE skoru kullanımı ve klinik sonlanım belirteçleri

Fatma Ger Akarsu1, Ezgi Sezer Eryıldız2, Zaur Mehdiyev1, Özlem Aykaç1, Zehra Uysal Kocabaş1, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Manisa Şehir Hastanesi, Nöroloji-Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Baziller arter oklüzyonlarının (BAO) mortalite ve morbiditesinin yüksek olduğu bilinmektedir. Endovasküler tedavi ile medikal tedavi arasında fark olmadığı düşünülmesine rağmen; son yayınlanan iki randomize klinik çalışma BAO’da endovasküler tedavinin klinik sonlanım üzerine olumlu etkisini ortaya koymuştur. Çalışmamızın temel amacı bu özel hasta grubunda, endovasküler tedavide klinik sonlanımı belirleyen faktörleri ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Ekim 2016- Mayıs 2022 tarihleri arasında akut BAO nedeniyle mekanik trombektomi uyguladığımız hastaların verilerinin retrospektif olarak incelenmesiyle oluşturuldu. The Trombolysis in Cerebral Infarction (TICI) 2b-3 rekanalizasyon elde edilen ve üç ay sonunda modifiye Rankin Skoru (mRS)’na ulaşılabilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Üçüncü ay mRS: 0-2 iyi klinik sonlanım olarak kabul edildi. Hastaların vasküler hastalık yükünü saptamak için The Total Health Risk In Vascular Events (THRIVE) skoru kullanıldı. Posterior sistem kollateral durumu Basilar Artery on Computed Tomography Angiography (BATMAN) Skoru ve posterior komünikan arter (PcomA) ile değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya 41 hasta dahil edildi, tüm hastaların yaş ortalaması 57.4±13.3, başvuru İnme şiddeti Ulusal Sağlık İnme Ölçeği (NIHSS)’leri 22.3±6.6’di. Hastaların 15 (%36.6)’inde üçüncü ay sonu mRS 0-2 olarak saptandı. BT- ASPECT, BTA-ASPECT ve BATMAN skorları ise iyi klinik sonlanım grubunda daha yüksekti (sırasıyla p değerleri; p=0,043, p=0,028, p=0,010). İyi klinik sonlanım gösteren grupta daha sık PcomA varlığı gözlendi ve kollateral durumları bu sebeple daha iyiydi (p=0,049).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mekanik trombektomi uygulanan BAO’da THRIVE skoru, BT-BTA ASPECTS, PcomA varlığı ve BATMAN skoru endovasküler tedavi öncesinde klinik sonlanım açısından klinisyene fikir verebilecek hem radyolojik hem de klinik kullanımı pratik parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Baziller arter oklüzyonu, THRIVE skoru, endovasküler tedavi.

Fatma Ger Akarsu, Ezgi Sezer Eryıldız, Zaur Mehdiyev, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Atilla Özcan Özdemir. Utility of THRIVE score in endovascular treatment of basilar artery occlusions and clinical outcome markers. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 22-27

Corresponding Author: Fatma Ger Akarsu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale