ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
A rare cause of pulsatile tinnitus: Enlarged posterior condylar venous [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 46-49 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.46704

A rare cause of pulsatile tinnitus: Enlarged posterior condylar venous

Baki Doğan1, Zehra Uysal Kocabaş2, Hasan Bayındır3, Fatma Ger Akarsu2, Özlem Aykaç2, Atilla Özcan Özdemir2
1Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Samsun, Türkiye
2Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir, Türkiye
3Ankara City Hospital, Department of Neurology, Ankara, Türkiye

Pulsatile tinnitus (PT) is a rare symptom affecting patients quality of life. Detailed clinical history and otoscopic examination are essential in clarifying the etiologic cause. Arterial or venous pathologies should be considered in the differential diagnosis and evaluation with advanced imaging methods. Various vascular conditions such as arterial murmur, venous hum, arteriovenous malformations, and vascular tumors can cause pulsatile tinnitus. Venous pathological abnormalities and variants are often overlooked, although they are among the common causes of PT. These vascular structures may be located close to the auditory pathways and cause pulsatile tinnitus with the effect of turbulence. If non-invasive imaging is found to be normal in the etiology of PT, diagnostic angiography should be performed. In this case report, we present a patient with unilateral pulsatile tinnitus, which we think is caused by abnormally enlarged posterior condylar veins detected on angiographic imaging.

Keywords: Pulsatile Tinnitus, Condylar Venousus

Keywords: Pulsatile tinnitus, condylar veins, diagnostic angiography.

Pulsatil tinnitusun nadir bir nedeni: Dilate posterior kondiller venler

Baki Doğan1, Zehra Uysal Kocabaş2, Hasan Bayındır3, Fatma Ger Akarsu2, Özlem Aykaç2, Atilla Özcan Özdemir2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Pulsatil tinnutus (PT) hastaların yaşam kalitesini etkileyen nadir görülen bir semptomdur. Ayrıntılı klinik öykü ve otoskopik muayene etiyolojik nedeni netleştirmede önemli yer tutar. Ayrıcı tanıda arteriyal veya venöz patolojiler düşünülmeli, ileri görüntüleme yöntemleri ile değerlendirme yapılmalıdır. Arteriyel üfürüm, venöz hum, arteriovenöz malformasyonlar ve vasküler tümörler pulsatil tinnutusa yol açabilir. Venöz patolojik anormallikler ve varyantlar, PT'nin yaygın nedenleri arasında olmalarına rağmen genellikle göz ardı edilir. Bu vasküler yapılar işitme yolaklarına yakın yerleşim gösterebilir ve türbülans etkisiyle pulsatil tinnutusa neden olabilir. Etiyolojisinde non-invaziv görüntülemeler normal saptanırsa diagnostik angiografi yapılmalıdır. Bu yazıda, diagnostik anjiografik görüntülemede saptadığımız dilate posterior kondiller venlerin neden olduğunu düşündüğümüz tek taraflı pulsatil tinnutusu olan hastayı sunuyoruz.
Anahtar Sözcükler: Pulsatil Tinnutus; Kondiller Ven

Anahtar Kelimeler: Pulsatil tinnitus, kondiller ven, diagnostik angiografi.

Baki Doğan, Zehra Uysal Kocabaş, Hasan Bayındır, Fatma Ger Akarsu, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir. A rare cause of pulsatile tinnitus: Enlarged posterior condylar venous. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 46-49

Corresponding Author: Baki Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale