ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Prognostic value of optic nerve sheath diameter in spontaneous intracerebral hemorrhage [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 45-50 | DOI: 10.5505/tbdhd.2024.58672

Prognostic value of optic nerve sheath diameter in spontaneous intracerebral hemorrhage

Huzeyfe Köklü1, Adnan Burak Bilgiç2, Cemile Handan Mısırlı1
1Health Sciences University Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Nöroloji Clinic, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Optic nerve sheath diameter (ONSD) is seen to increase in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage (ICH) due to increased intracranial pressure. The prognostic value of increased ONSD in ICH patients is uncertain. In this study, we aimed to reveal the predictive power of ONSD about the prognosis of ICH patients.
METHODS: Patients diagnosed with ICH between January 2020 and April 2022 were examined by retrospectively scanning their files. 39 patients with ICH detected on the first cranial computed tomography (CT) scan within 6 hours after the onset of symptoms were included in the study. In the first cranial CT of the patients, bleeding localization, volume, presence of intraventricular hemorrhage (IVH), ONSD, optic nerve sheath area (ONSA) were examined. Final outcome at discharge: The good prognosis group was divided into patients with 0-3 points according to the modified Rankin scale (MRS), and the poor prognosis group was divided into 4-6 points. Student's t-test was used for continuous variables, chi-square test for categorical variables, Pearson correlation coefficient was used to determine the correlation of OCSD measurement with various parameters, and Spearman correlation coefficient was used to determine the correlation with volume.
RESULTS: The ONSD of the poor outcome group was significantly higher than positive outcome group (6.67 ± 0.85 vs. 5.97 ± 0.61 mm, p<0.001). A significant positive correlation was found between hematoma volume and ONSD measurements (r = 0.529, p<0.001). The hematoma volumes of the bad group were significantly higher than good group (p=0.012). The presence of IVH was significantly higher in bad group (p=0.026).
In addition, the cut-off value for ONSD was found to be 6.60 mm, with a specificity of %90.9 and sensitivity of %64.7.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased ONSD measured on initial CT predicted poor outcome. Therefore, it can be used as a prognostic scale and alert the physician for timely appropriate intervention.

Keywords: Optic nerve sheat diameter, intracerebral hemorrhage, hematoma.

Spontan intraserebral hemorajilerde optik sinir kılıf çapının prognostik değeri

Huzeyfe Köklü1, Adnan Burak Bilgiç2, Cemile Handan Mısırlı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) spontan intraserebral kanamalı (İSK) hastalarda artan kafa içi basınca bağlı artmış olarak görülür. İSK hastalarında artmış OSKǒnin prognostik değeri belirsizdir. Bu çalışmada İSK hastalarının prognozu hakkında OSKǒnın öngörü gücünü ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2020 ile Nisan 2022 arasında İSK tanısı alan hastalar dosyaları geriye doğru taranarak incelendi Travmatik İSK, serebral enfarktüsün hemorajik dönüşümü, anevrizma veya arteriyovenöz malformasyon kanamaları, tümör kanamaları, orbital kitle lezyonları, orbital cerrahi ve oküler veya retro-orbital yaralanma olan hastalar, OSKÇ ölçümünü kullanılamaz hale getiren hareket artefaktları olan hastalar dışlandı. Semptomların başlangıcından sonraki 6 saat içinde ilk kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasında İSK saptanan 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların çekilen ilk kraniyal BT’lerinde kanama lokalizasyonu, hacmini, intraventriküler hemoroji (IVH) varlığı; OSKÇ, optik sinir kılıf alanı (OSKA) incelendi.
Taburculuktaki nihai sonlanım: iyi prognozlu grup modifiye rankin skalasına (MRS) göre 0-3 puan alan hastalar, kötü prognozlu grup 4-6 puan alan olarak ikiye ayrıldı. Sürekli değişkenler için Student’s t-testi, kategorik değişkenler için ki-kare testi ve OKSÇ ölçümünün çeşitli parametrelerle korelasyonunu belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı, volüm ile olan korelasyonunu belirlemek için Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı.
BULGULAR: Kötü sonuç grubunun OSKÇ'si, olumlu sonuç grubununkinden önemli ölçüde daha yüksekti (6,67 ± 0,85'ya karşı 5,97 ± 0,61 mm, p<0,001). Hematom hacmi ile OKSÇ ölçümleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptandı (r = 0,529, p<0,001). Kötü grubun hematom hacimleri iyi gruba göre anlamlı düzeyde yüksek görüldü (p=0,012). Kötü grupta IVH varlığı anlamlı düzeyde fazla idi (p=0,026). Ayrıca MRS’ye göre oluşturulan hasta gruplarında OSKǒnin (p<0,01, güven aralığı: %95 0,573-0,914) kötü sonuç ile ilişkili olduğunu saptadık. Ayrıca OSKÇ için kesme değeri %90,9 özgüllük ve %64,7 duyarlılık oranı ile 6,60 mm olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlk BT'de ölçülen artmış OSKÇ kötü sonucu öngördü. Bu nedenle prognostik bir ölçek olarak kullanılabilir ve zamanında uygun müdahale için hekimi uyarabilir.

Anahtar Kelimeler: Optik sinir kılıf çapı, intraserebral hemoroji, hematom.

Huzeyfe Köklü, Adnan Burak Bilgiç, Cemile Handan Mısırlı. Prognostic value of optic nerve sheath diameter in spontaneous intracerebral hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 45-50

Corresponding Author: Huzeyfe Köklü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale