ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BILATERAL THALAMIC INFARCTION DUE TO DURAL SINUS THROMBOSIS IN PATIENT WITH ULCERATIVE COLITIS [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 29-31

BILATERAL THALAMIC INFARCTION DUE TO DURAL SINUS THROMBOSIS IN PATIENT WITH ULCERATIVE COLITIS

Sabiha TÜRE1, İpek İNCİ1, Muhteşem GEDİZLİOĞLU1

Dural sinus thrombosis is a rare cause of cerebral infarction. Particularly due to the sufficient venous drainage of the basal ganglia cerebral infarction of these regions is not seen very frequently. İnflammatory bowel diseases (IBDulcerative colitis and Crohn’s disease) are associated with increased risk for thrombotic complications both in the arterial and venous system. Cerebral sinus thrombosis is a rare but potentially fatal consequence of these diseases. Modern imaging methods made this uncommon complication of IBD more frequently recognized. We report the case of a young patient with ulcerative colitis who suffered bilateral thalamic infarction due to venous sinus thrombosis.

Keywords: Thalamic infarction, ulcerative colitis, thrombosis

ÜLSERATİF KOLİTLİ OLGUDA DURAL SİNÜS TROMBOZUNA BAĞLI BİLATERAL TALAMİK İNFARKT

Sabiha TÜRE1, İpek İNCİ1, Muhteşem GEDİZLİOĞLU1
TC SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İZMİR

Dural venöz tromboz nadir görülen bir inme nedenidir. Özellikle bazal ganglionik yapıların venöz drenajı oldukça iyi olduğundan bu bölgenin venöz enfarktlarına sık rastlanmaz. İnflamatuar barsak hastalıkları (İBH- ülseratif kolit (UK) ve crohn hastalığı) arteriel ve venöz sistemde trombotik komplikasyonlara neden olabilir. Serebral ven trombozu bu hastalıkların ender bir komplikasyonudur, fakat fatal seyredebilir. Bu çok seyrek komplikasyonun, modern görüntüleme yöntemleri ile sanıldığından daha sık olduğu ortaya konmuştur. Biz dural ven trombozuna bağlı bilateral talamik infarkt gelişen ülseratif kolitli genç bir hasta rapor ettik.

Anahtar Kelimeler: Talamik infarkt, ülseratif kolit, tromboz.

Sabiha TÜRE, İpek İNCİ, Muhteşem GEDİZLİOĞLU. BILATERAL THALAMIC INFARCTION DUE TO DURAL SINUS THROMBOSIS IN PATIENT WITH ULCERATIVE COLITIS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 29-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale