ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Nontraumatic hemorrhagic stroke in adults younger than 45 years [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(2): 45-49

Nontraumatic hemorrhagic stroke in adults younger than 45 years

Füsun Mayda Domaç, Temel Özden, Tuğrul Adıgüzel, Handan Mısırlı
Haydarpasa Numune Training And Investigation Hospital 1st Neurology Clinic, İstanbul

OBJECTIVE: Etiologic spectrum in young patients with hemorrhagic stroke is wider than elderly
population and is usually associated with vascular malformation, hypertension, hypocholesterolemia, drug abuse and eclampsy. In our study, we aimed to investigate the risk factors, localization and prognosis in patients with hemorrhagic stroke younger than 45 years.
METHODS: A total of 135 patients, younger than 45 years, diagnosed as nontraumatic hemorrhagic stroke and were treated in the Department of 1st Neurology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between 2000 and 2007 were included to the study. Patients were examined with medical history, neurologic examination, routine hematological and biochemical blood tests, cranial BT/MRI, and if needed by MR angiography and DSA. Hemorrhage was localized as lobar, thalamic, putaminal, cerebellar, pontine, thalamic plus putaminal, nucleus caudatus and intraventricular. Prognosis was examined with modified Rankin scale and patients with mRS (0-2) were accepted as good prognosis while mRS (3-6) as poor prognosis.
RESULTS: Patients were with a mean age of 42.7±3.2 and an interval of 18-45 years. The mean age of the female patients (N=62) was 41.9±4 and the mean age of the male patients was 41.8±3.5. The most common risk factor was hypertension and the most common localization was thalamus. The volume of the hemorrhage was lower than 30cc in 73 patients and higher than 30 cc in 62 patients. The prognosis was poor in 34 of the patients (46.57%) with hemorrhage volume ≤30cc and 6 patients (8.2%) died in the early period. 43 of the patients (67.74%) with a volume of 30cc had poor prognosis and
15 patients (33.3%) died in the early period. The prognosis was also poor in patients with pontine hemorrhage regardless of the volume.
CONCLUSION: Hypertension is the most important risk factor for the hemorrhagic stroke. The most common localization is the deep subcortical regions and prognosis is poor in young adults with a high volume of the hemorrhage and with pontine localization.

Keywords: Young adults, hemorrhagic stroke.

Kırkbeş yaş altı genç erişkinlerde nontravmatik hemorajik inme

Füsun Mayda Domaç, Temel Özden, Tuğrul Adıgüzel, Handan Mısırlı
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Genç hemorajik inmeli hastalarda etiyolojik spektrum yaşlı popülasyona göre daha geniş olup sıklıkla vasküler malformasyon, hipertansiyon, hipokolesterolemi, madde kullanımı ve eklampsi ile birliktedir. Çalışmamızda 45 yaş altındaki genç erişkinlerde hemorajik inme risk faktörlerini, lokalizasyon ve prognozu incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: 2000-2007 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Nöroloji Kliniğinde nontravmatik hemorajik inme tanısı ile tedavi edilen, 45 yaş altı, 135 hasta çalışmaya alındı. Hastalar anamnez, nörolojik muayene, rutin biyokimya/hematolojik testler, kranial BT/MRG, lüzum halinde MR anjiografi veya DSA tetkikleri ile araştırıldı. Lokalizasyona göre hastalar lober, talamik, putaminal, serebellar, pontin, putaminal+talamik, nucleus caudatus ve intraventriküler olarak gruplara ayrıldı. Prognoz modifiye Rankin skalası (mRS) ile incelenerek mRS (0-2) iyi, mRS (3-6) kötü prognoz olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastalar 18-45 yaş aralığında olup ortalama yaşı 42.7±3.2 idi. Kadın hastaların (N=62) yaş ortalaması 41.9±4, erkek hastaların 41.8±3.5 idi. En sık rastlanan risk faktörü hipertansiyon, en sık lokalizasyon talamus idi. Hemoraji hacmi 73 hastada 30cc altında, 62 hastada 30 cc üzerinde saptanmış olup hacim ≤30cc olanların 34’ü (% 46.57) kötü prognozlu seyretmiş ve 6 (%8.2) hasta erken dönemde kaybedilmiştir. Hacim >30cc olanların ise 43’ü (% 67.74) kötü prognozlu seyretmiş ve 15 (% 33.3) hasta erken dönemde kaybedilmiştir. Pons hemorajisi olan hastalarda hacimden bağımsız olarak prognoz kötü seyretmiştir.
SONUÇ: Hipertansiyon hemorajik inme için en önemli risk faktörüdür. Genç erişkinlerde hemoraji en sık derin subkortikal bölgelerde görülmekte ve prognoz hemoraji hacmi fazla olanlar ile pons yerleşimli olanlarda kötü seyretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genç erişkin, hemorajik inme.

Füsun Mayda Domaç, Temel Özden, Tuğrul Adıgüzel, Handan Mısırlı. Nontraumatic hemorrhagic stroke in adults younger than 45 years. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(2): 45-49

Corresponding Author: Füsun Mayda Domaç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale