ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Seropositivity of chlamydia pneumoniae in acute ischemic stroke [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 41-44

Seropositivity of chlamydia pneumoniae in acute ischemic stroke

Mehmet Gül, Arif Duran, Halil Kaya, Ali Ulvi Uca
Selçuk University Meram Medical Faculty, Department of Emergency Medicine, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study was to investigate a relation between Acute Ischemic Stroke (AIS) and Chlamydia pneumoniae (CP).
METHODS: The study was performed as a clinical prospective study. Totally, 104 healthy volunteers [76 male (73%), 28 female (27%), aged 64±14 years old] and 126 patients with AIS [64 female (51%), 76 male (73%), aged 67 ±14 years old] applied to Emergency department of Meram Medical School, Selcuk University, between January 01, 2001 and December 31, 2001 were studied. The patients and the controls were compared in respect to their CP seropositivity (CP IgG and CP IgA antibodies).
RESULTS: The seropositivity of CP IgA and CP IgG was statistically significant in the patients group compared to that of the control group (p=0.006 and p=0.001 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results implies a relation between CP and AIS. Possibility of such a relation deeds to be more investigated.

Keywords: Acute ischemic stroke, Chlamydia pneumoniae, seropositivity.

Akut iskemik strokta chlamydia pneumoniae seropozitifliği

Mehmet Gül, Arif Duran, Halil Kaya, Ali Ulvi Uca
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı Akut İskemik Strok (AİS) ile Chlamydia Pneumoniae (CP) seropozitifliği arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma prospektif bir klinik çalışma olarak yapıldı. 01-01-2001 ile 31-12-2001 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi acil servisine başvuran 126 AİS’lu hasta [64 kadın (%51), 62 erkek (%49 ), ortalama ya 67 ±14] ve hiçbir yakınması olmayan, sağlıklı, gönüllü 104 birey [76 erkek (%73), 28 kadın (%27), ortalama yaş 64±14] çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubu CP seropozitifliği (CP IgG ve IgA antikorları) açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: CP IgA ve CP IgG seropozitifliği AİS’lu olgularda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Sırasıyla, P=0.006 ve P=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara göre, CP ile AİS arasında bir ilişki söz konusu olabilir. Olası bu ilişkinin kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik strok, Chlamydia pneumoniae, seropozitivite.

Mehmet Gül, Arif Duran, Halil Kaya, Ali Ulvi Uca. Seropositivity of chlamydia pneumoniae in acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 41-44

Corresponding Author: Mehmet Gül
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale