ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ABSTRACT [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 15-20

ABSTRACT

Handan MISIRLI1, Füsun MAYDA DOMAÇ1, Mustafa YILMAZ1

Background And Purpose: Patients with acute hemorrhagic stroke are usually found to have high blood pressure. In our study, we aimed to investigate the prognostic value of admission blood pressure in patients with acute intracerebral hemorrhage and the relation between the mean arterial blood pressure (MAP) and the volume and localization of the hemorrhage. Methods: A total of 209 patients who have admitted to the Department of 1st Neurology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between 2003 and 2005 and were diagnosed as intracerebral hemorrhage by brain computerized tomography (CT) within 8 hours after onset were examined. Hemorrhage was localized as lobar, thalamic, putaminal, thalamic plus putaminal, nucleus caudatus, lobar, pontine, intraventricular and mesencephalic. Volume of hemorrhage was calculated as the high-density area on CT scan. Patients were divided into 5 groups according to the MAP values. Prognosis was examined with Glasgow outcome scale (GOS). Results: One hundred ninety patients had intracerebral hemorrhage in supratentorial region (90.9%), and 19 (9.1%) patients had in the infratentorial region. MAP ranged between 110-200mmHg and there was a positive correlation between the volume of hemorrhage and MAP. (OR=0.304 p=0.003). A positive correlation between MAP and GOS was observed, and the prognosis has worsened as the levels of MAP increased (p=0,000, OR=0,376). There was also a positive correlation between the prognosis and the volume of hemorrhage (p=0,002, OR=0,987). No correlation was found between localisation and MAP,volume of hemorrhage and prognosis (p>0.05). There was a relation between hypertension at admission and MAP, but on multivariate regression analysis relation was not observed between the other risk factors and MAP and prognosis (p>0.05). Conclusions: MAP is related with the volume of hemorrhage and MAP plays a role on prognosis also by effecting the volume. MAP at initial admission is an important marker for 30-day prognosis in intracerebral hemorrhagic stroke.

Keywords: intracerebral hemorrhage, mean blood pressure, prognosis.

PRİMER İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE ORTALAMA ARTERYEL BASINÇ İLE PROGNOZ İLİ?KİSİ

Handan MISIRLI1, Füsun MAYDA DOMAÇ1, Mustafa YILMAZ1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, İSTANBUL

Amaç: Akut hemorajik inmeli hastalarda kan basıncı sıklıkla yüksek saptanmaktadır.Çalışmamızda, akut intraserebral hemorajili hastalarda başvuru anında ölçülen kan basıncının prognostik değerini ve ortalama kan basıncı (OAB) ile hemoraji hacmi ve lokalizasyonunun ilişkisini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniğine 2003-2005 yılları arasında, inme başlangıcından itibaren 8 saat içinde başvuran ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ile intraserebral hemoraji saptanan 209 hasta incelendi. Hemoraji lokalizasyonu talamik, putaminal, talamik ve putaminal, nukleus kaudatus, lober, serebellar, pons, intraventriküler ve mezensefalik olarak belirlendi. Hemoraji volümü olarak BT’de yüksek dansiteli alanın boyutları hesaplandı.OAB değerlerine göre hastalar 5 gruba ayrıldı. Prognoz Glasgow takip skalası (GOS) ile incelendi. Bulgular: İntraserebral hemoraji hastaların 190’ında (%90.9) supratentoriyal ve 19’unda (%9.1) infratentoriyal alanda idi. OAB düzeyleri 110-200mmHg arasında olup hemoraji hacmi ile aynı yönde korelasyon saptandı (OR=0.304 p=0.003). OAB ile GOS arasında aynı yönde korelasyon saptanmış olup OAB değerleri arttıkça prognoz kötüleşmekte idi (p=0,000, OR=0,376). Prognoz ile hemoraji volümü arasında da aynı yönde korelasyon bulundu (p=0,002, OR=0,987). Lokalizasyon ile OAB, hemoraji hacmi ve prognoz arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Hipertansiyon ile ilk başvuruda ölçülen OAB arasında ilişki saptanırken (p=0.006) çok yönlü regresyon analizinde diğer risk faktörleri ile OAB ve prognoz arasında ilişki bulunmadı (p>0.05). Tartışma: OAB ile hemoraji hacmi arasında ilişki bulunmakta ve OAB değerleri hemoraji hacmini de etkileyerek prognozu belirlemekte rol oynamaktadır. İlk başvuruda ölçülen OAB intraserebral hemorajik inmelerde 30 günlük prognoz değerlendirmesinde önemli bir belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: intraserebral hemoraji, ortalama arteryel basınç, prognoz

Handan MISIRLI, Füsun MAYDA DOMAÇ, Mustafa YILMAZ. ABSTRACT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 15-20
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale