ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: A single center experience [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 149-156 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.00378

Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: A single center experience

Nesrin Ergin
Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Denizli, Türkiye

INTRODUCTION: Intravenous (iv) thrombolytic therapy is used in the acute phase of stroke to recanalize the occluded vessel and provide reperfusion.The aim of this study is to determine the frequency of side effects and prognosis and the affecting factors in the patients who received iv thrombolytic therapy with the diagnosis of acute ischemic stroke in the neurology clinic of a state hospital between December 2016 and December 2019.
METHODS: After obtaining the necessary ethical and institutional permissions, 181 patients who were diagnosed with acute ischemic stroke and received iv thrombolytic therapy in the Neurology Clinic of Denizli State Hospital between December 2016 and December 2019 were analyzed. In this retrospective cohort type study, data were collected with a standart form. Intracranial hemorrhages occurring within the first 36 hours after the treatment were considered as complications of the treatment. The 6th month modified Rankin Stroke Scale (mRS) data of the patients were calculated.
RESULTS: The mean age of the patient was 67.8 (±12.7) years and 72 (39.8%) were female. Over the years, the number of treatments increased from 29 to 71. Mean symptom/door time 86±50 min, door/needle time 93±47 min, and symptom/needle time 179±56 min. Only 34 (18.8%) patients were given normal dose of r-tPA. Intracranial hemorrhage was observed in 24 (13.3%) of the patients after treatment. Factors affecting intracranial hemorrhage after treatment were ASPECT score (26.9% in patients with ≤7, 7.8% in patients with ≥8, p<0.001), infarct type (35.3% in TACI+POCI, 0% in LACI patients), p=0.002) and NIHSS 24-hour value (0% in mild cases, 32.3% in severe cases, p<0.001). Factors that affecting the prognosis at the 6th month after treatment were ASPECT score, type of infarct, NIHSS level at admission, 24-hour NIHSS level and mRS level at 1 month.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results were generally found to be compatible with similar studies published in Turkey and the number of patients receiving IV thrombolytics has been increasing over the years. However, it is noteworthy that iv thrombolytics were used at low doses in this study. This suggests that there may be a need for in-service training on iv thrombolytics.

Keywords: Stroke, thrombolytic therapy, prognosis, bleeding, death.

Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Tek merkez deneyimi

Nesrin Ergin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravenöz (iv) trombolitik tedavi inmenin akut döneminde tıkalı damarı rekanalize etmek ve reperfüzyonu sağlamak için uzun bir süredir kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Aralık 2016 ve Aralık 2019 yılları arasında bir devlet hastanesi nöroloji kliniğinde akut iskemik inme tanısı ile iv trombolitik tedavi almış hastaların tedaviye bağlı yan etki sıklığını ve prognozlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gerekli etik ve kurum izinleri alındıktan sonra Aralık 2016 ve Aralık 2019 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde akut iskemik inme tanısı konulan ve iv trombolitik tedavi uygulanan 181 hasta incelendi. Retrospektif kohort epidemiyolojik düzenindeki araştırmamızda veriler standart bir form ile toplandı. Tedavi sonrası ilk 36 saat içerisinde meydana gelen intrakraniyal kanamalar tedaviye bağlı komplikasyon olarak değerlendirildi. Hastaların 6. ay modifiye Rankin Stroke Skalası (mRS) verileri hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 181 hastanın yaş ortalaması 67,8 (±12,7) yıl ve 72’si (%39.8) kadındı. Yıllar içinde tedavi sayıları 29’dan 71’e çıktı. Semptom-kapı zamanı ortalaması (SD) 86±50 dk, kapı-iğne zamanı 93±47 dakika ve semptom-iğne zamanı 179±56 dk idi. Sadece 34 (%18,8) hastaya iv trombolitik normal dozda verildi. Tedavi sonrası hastaların 24’ünde (%13,3) intrakraniyal kanama gözlendi. Tedavi sonrası intrakraniyal kanamayı etkileyen faktörler olarak ASPECT skoru (≤7 olanlarda %26,9 iken, ≥8 olanlarda %7,8, p<0,001), infarkt tipi (TACI+POCI olanlar %35,3 iken, LACI olanlar %0, p=0,002) ve NIHSS 24 saat değeri (hafif olanlarda %0 iken, ağır olanlarda %32,3, p<0,001) olarak saptandı. Tedavi sonrası 6. ay prognozu olumlu olarak etkileyen faktörler; ASPECT skoru, infakt tipi, başvurudaki NIHSS seviyesi, 24. saat NIHSS seviyesi ve 1. aydaki mRS seviyesi idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız genel olarak Türkiye’den yayınlanan benzer çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur ve yıllar içinde iv trombolitik alan akut inmeli hasta sayıları artmaktadır. Fakat bu çalışmada iv trombolitiğin çoğunlukla düşük dozlarda kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bunun sebeplerinin araştırılması ve gerekirse hizmet içi eğitim planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnme, trombolitik tedavi, prognoz, kanama, ölüm.

Nesrin Ergin. Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: A single center experience. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 149-156

Corresponding Author: Nesrin Ergin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale