ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Symptomatic carotis stenting in fetal posterior cerebral artery infarct: A case report [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 54-60 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.16023

Symptomatic carotis stenting in fetal posterior cerebral artery infarct: A case report

Şule Dalkılıç1, Esra Ünal1, Sena Boncuk Ulaş2, Türkan Acar3, Bilgehan Atılgan Acar3
1Sakarya Training and Research Hospital, Department of Neurology, Sakarya, Türkiye
2Edirne Keşan State Hospital, Department of Neurology, Edirne, Türkiye
3Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sakarya, Türkiye

Fetal posterior cerebral artery (fPCA) is a common variant in the posterior cerebral circulation, in which the posterior cerebral artery perfuses this region as a branch of the internal carotid artery (ICA). The importance of fPCA in the risk of acute ischemic stroke is not clear. In this article, we aimed to present a case with ipsilateral fPCA detected in the acute infarction of the posterior circulation and stent applied to the ipsilateral carotid artery. A 55-year-old female patient was admitted to the emergency service with complaints of inability to see her right side and numbness in her right hand, which started after chemotherapy and continued for three days. In the angiogram, it was observed that there was a filling defect compatible with 99% stenosis in the left ICA cervical segment with injection from the left common carotid artery, and only fPCA filling in its distal, and the left subclavian artery was occluded from the proximal with injection from the aortic arch. Using the distal embolism-retaining filter, first balloon angioplasty and then carotid artery stenting were performed. In the post-procedure image, the stent was intact there was no residual stenosis, and there was clear filling of the left MCA and both PCAs (left fPCA) in the distal. The presence of carotid stenosis and fPCA may not always be considered in posterior circulation strokes. The connection between PCA and ICA is provided by the posterior communicating artery (PCoA). fPCA is an anatomical variant of ICA. In the presence of fPCA, especially in cases with stenosis or occlusion in the ipsilateral hemodynamically significant ICA, adequate collateral circulation may be lacking, and when cerebral perfusion is impaired (e.g. due to hypotension), watershed infarcts may occur in PCA-perfused areas.

Keywords: Fetal posterior cerebral artery, acute stroke, carotis stenting.

Fetal posterior serebral arter enfarktında semptomatik karotis stentleme: Olgu sunumu

Şule Dalkılıç1, Esra Ünal1, Sena Boncuk Ulaş2, Türkan Acar3, Bilgehan Atılgan Acar3
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya
2Edirne Keşan Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Edirne
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya

Fetal posterior serebral arter (fPCA), posterior serebral dolaşımda posterior serebral arterin internal karotid arter (ICA) dalı olarak bu bölgeyi perfüze ettiği yaygın gözüken bir varyanttır. fPCA’nın akut iskemik inme riskinde önemi net değildir. Biz bu yazıda posterior dolaşıma ait akut enfarkt tablosunda saptanan ipsilateral fPCA varlığı ve ipsilateral karotis artere stent uygulanan bir vakayı sunmayı amaçladık. 55 yaşında kadın hasta kemoterapi sonrası başlayan ve üç gündür devam eden sağ tarafını görememe, sağ ağız kenarında ve sağ el parmaklarında uyuşma şikayeti ile acil servise başvurdu. Anjiogramda, sol kommon karotis arterden enjeksiyonla sol ICA servikal segmentte %99 stenoz ile uyumlu dolum defekti ve distalinde sadece fPCA’da dolumu olduğu, arkus aortadan enjeksiyonla sol subklavian arterin proksimalden itibaren oklude olduğu izlendi. Distal emboli tutucu filtre kullanılarak, önce balon anjiyoplasti ve ardından karotis arter stentleme yapıldı İşlem sonrası alınan görüntüde stentin intakt ve rezidü stenozun olmadığı ve distalde sol MCA ile her iki PCA (sol fPCA)’nın net dolumu izlendi. Posterior sirkülasyon inmelerinde karotis stenozu ve fPCA varlığı her zaman akla gelmeyebilir. PCA ve ICA arasındaki bağlantı, posterior komünikan arter (PCoA) tarafından sağlanır. fPCA, ICA’nın anatomik bir varyantıdır. fPCA varlığında, özellikle ipsilateral hemodinamik açıdan anlamlı ICA'da stenoz veya oklüzyon olan vakalarda yeterli kollateral dolaşımdan yoksun olabilir ve serebral perfüzyon bozulduğunda (örn. hipotansiyon nedeniyle), PCA ile perfüze olan bölgelerde watershed enfarktlar meydana gelebilir.

Anahtar Kelimeler: Fetal posterior serebral arter, akut inme, karotis stentleme.

Şule Dalkılıç, Esra Ünal, Sena Boncuk Ulaş, Türkan Acar, Bilgehan Atılgan Acar. Symptomatic carotis stenting in fetal posterior cerebral artery infarct: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 54-60

Corresponding Author: Sena Boncuk Ulaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale