ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Association between basilar artery fenestration and ischemic stroke: A case report [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 186-189 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.33866

Association between basilar artery fenestration and ischemic stroke: A case report

Atak Karabacak, Ayşe Beyza Bilgin, Ahmet Kasım Kılıç, Banu Özen Barut
Health Sciences University Kartal Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

Intracranial artery fenestrations are congenital malformations that diagnosed rarely. Occasionally they are diagnosed incidentally. It is thought that they could be associated with different vascular pathologies such as aneurysms and arteriovenous malformations. The association between aneurysm and fenestration is well described in the literature. However, there are few case reports that mention the presence of an ischemic stroke due to basilar artery fenestration. Here, we purposed to discuss a patient who presented with vertigo and diagnosed with stroke caused by anterior inferior cerebellar artery infarction The patient benefited after thrombolytic therapy. We did not detect any traditional vascular risk factors or any other reason which might cause stroke. Magnetic resonance angiography revealed a fenestration in the proximal portion of the basilar artery. The patient’s symptoms were stable at his follow-up and was discharged with prophylactic anti platelet therapy.

Keywords: Basilar fenestration, ischemic stroke, stroke etiology.

Baziler arter fenestrasyonuna bağlı geliştiği düşünülen iskemik inme vakası

Atak Karabacak, Ayşe Beyza Bilgin, Ahmet Kasım Kılıç, Banu Özen Barut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

İntrakranyal arter fenestrasyonları nadir görülen konjenital anomalilerdir.Sıklıkla insidental olarak saptanırlar.Ancak farklı damarsal patolojilerin gelişimi ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.Özellikle anevrizmalarla olan ilişkisini gösteren çalışmalar mevcuttur.İskemik inme ile ilişkili olabileceğini düşündüren vakalar literatürde mevcuttur.Burada baş dönmesi şikayeti ile gelen ve anterior inferior serebellar arter alanında enfarktüs saptanan bir hastayı tartışmayı amaçladık.Hasta trombolitik tedaviden fayda gördü.Hastanın herhangi bir vasküler risk faktörü bulunmamaktaydı.Yapılan tetkiklerinde inme sebebi olabilecek bir durum saptanmadı.Manyetik rezonans anjiografide baziler arterin proksimal bölümünde fenestrasyon saptandı.Servis takibi stabil seyreden hasta antiagregan tedavi verilerek taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Baziler fenestrasyon, iskemik inme, inme etyolojisi.

Atak Karabacak, Ayşe Beyza Bilgin, Ahmet Kasım Kılıç, Banu Özen Barut. Association between basilar artery fenestration and ischemic stroke: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 186-189

Corresponding Author: Atak Karabacak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale