ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Influence of black hole sign on prognosis in intracerebral hemorrhage and its correlation with cerebral microbleeds [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 157-164 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.44712

Influence of black hole sign on prognosis in intracerebral hemorrhage and its correlation with cerebral microbleeds

Mücahid Erdoğan, Songul Senadim, Betül Tekin, Dilek Ataklı
Department Of Neurology, University Of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Research And Training Hospital For Psychiatry, Neurology, And Neurosurgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the relationship between cranial computed tomography (CT) black hole sign (BHS) and cerebral microbleeds (CMB) detected on cranial magnetic resonance imaging (MRI), and the relationship between BHS and poor prognosis in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage (ICH).
METHODS: Our study is designed as a prospective observational study. Patients admitted to our hospital between September 2018 and October 2019 were evaluated. Patients older than 18 years old and whose CT were performed within 6 hours of onset were included. The patients divided into two groups according to BHS presence. After exclusion of the patients who underwent surgery, demographic, clinical, laboratory, and imaging characteristics were compared between the two groups. The effect of BHS on poor prognosis were evaluated using multivariable logistic regression analysis.
RESULTS: Sixty six of 88 patients admitted to our hospital were included. 47 of the patients (71.2%) were male, and mean age was 63.08 ± 14.33 years. BHS was found in 16 patients (24.2%). Anticoagulant use, hemorrhage volume on initial CT scan, presence of midline shift, and presence of pineal gland shift were significantly higher in BHS positive patients (p<0.05). While CMB presence was comparable between groups, CMB number was significantly lower in patients with BHS (p=0.023). In-hospital and 90-day mortality were significantly higher in BHS positive patients, but 90-day mRS scores were similar between two groups. BHS was not an independent predictor of poor prognosis in multivariable logistic regression (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: BHS was shown to be associated with in-hospital and 90-day mortality. Negative relationship between BHS and CMB number may support the microbleeding-macrobleeding concept in ICH patients.

Keywords: Intracerebral hemorrhage, black hole sign, cerebral microbleeds, prognosis.

Spontan intraserebral hemorajilerde kara delik bulgusunun prognoz üzerine etkisi ve mikrokanamalar ile korelasyonu

Mücahid Erdoğan, Songul Senadim, Betül Tekin, Dilek Ataklı
Nöroloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, spontan intraserebral hemoraji hastalarında (SİH) kranyal bilgisayarlı tomografide (BT) görülen kara delik bulgusunun (KDB), kranyal manyetik rezonans görüntülemelerde (MRG) saptanan serebral mikrokanamalarla (SMK) ilişkisini ve KDB’nin kötü prognozla olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız prospektif gözlemsel bir çalışma olarak tasarlandı. Eylül 2018 ile Ekim 2019 tarihleri arasında hastanemizde yatan hastalar değerlendirildi. 18 yaşından büyük ve kranyal BT’si şikayetlerin başlangıcından itibaren 6 saat içinde çekilen hastalar dahil edildi. Hastalar KDB’nin varlığına göre iki gruba ayrıldı. Cerrahi uygulanan hastalar dışlandıktan sonra demografik, laboratuvar, klinik ve görüntüleme özellikleri iki grup arasında karşılaştırıldı. KDB’nin kötü sonlanım üzerine olan etkisi çok değişkenli lojistik regresyon analiziyle değerlendirildi.
BULGULAR: Hastanemize yatan 88 hastadan 66’sı çalışmaya alındı. Hastaların 47’si (%71,2) erkekti ve yaş ortalaması 63,08 ± 14,33 yıldı. KDB 16 hastada (%24,2) gözlendi. Antikoagülan ilaç kullanımı, ilk BT’deki hemoraji volümü, orta hat şifti varlığı ve pineal bez şifti varlığı KDB pozitif olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). SMK varlığı gruplar arasında benzerken KDB olan hastalarda SMK sayısı anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,023). Hastane içi ve 90. gün mortalite KDB pozitif hastalarda anlamlı olarak daha yüksekken 90. gün mRS skorları iki grup arasında benzerdi. KDB, çok değişkenli lojistik regresyon analizinde kötü sonlanımın bağımsız prediktörü olarak gösterilemedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KDB varlığı, hastane içi ve 90. gün mortalite ile ilişkili bulundu. KDB ve SMK sayısı arasındaki negatif yönlü ilişki, İSH hastalarındaki mikrokanama-makrokanma konseptini destekleyebilir.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral hemoraji, kara delik bulgusu, serebral mikrokanamalar, prognoz.

Mücahid Erdoğan, Songul Senadim, Betül Tekin, Dilek Ataklı. Influence of black hole sign on prognosis in intracerebral hemorrhage and its correlation with cerebral microbleeds. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 157-164

Corresponding Author: Mücahid Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale