ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Medıal medullary infarction: six cases [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 57-61

Medıal medullary infarction: six cases

Nerses Bebek, Rezzan Tuncay, Yakup Krespi, Bekir Tuğcu, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar
Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department Of Neurology, İstanbul

Medial medullary infarcts (MMI) constitute less than 1% of all posterior circulation ischemic strokes. There are few cases reported in the litterature but with more widespread use of magnetic resonnance imaging, this syndrome is now more readily recognized. The classical clinical triad consists of ipsilateral lingual paresis, contralateral hemiparesis and decreased vibration and position sense. In this study 6 cases with medial medullary infarction on MRI registered in Istanbul Medical Faculty Stroke Databank between 1994-2000 were evaluated. Contralateral hemiparesis was found in all patients and in four of them there was ipsilateral central facial paresis. In five cases deep and superficial sensory loss were found on the paretic side. One patient had ipsilateral hypoglossal nerve paresis. The infarct was situated in all cases on upper-anteromedial portion of the medulla, lateral medullary region and lower pontine segments were involved each in one patient. Doppler ultrasonographic studies revealed findings compatible with stenosis/occlusion of ipsilateral vertebral artery in two cases and of both vertebral arteries in two other cases. These findings were comparable with MR angiographic findings. Classical MMI findings were not detected in any patient. The most important cause was the atherotrombotic occlusion of the vertebral artery. Two patients presented with lacunar syndrome findings. For patients having a lacunar syndrome or a clinical presentation different from the classical triad of MMI, doppler ultrasonography could reveal a vertebral artery stenosis/occlusion and thus point to an infratentoriel pathology. In this condition MRI could be helpful to identify the MMI and to apply the favorable treatment.

Keywords: Medial medullary infarction, vertebral artery desease, Doppler ultrasonography.

Medyal bulber infarkt: altı olgu

Nerses Bebek, Rezzan Tuncay, Yakup Krespi, Bekir Tuğcu, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Medyal bulber infarkt (MBİ) arka sistem iskemik inme olgularının % 1'den azını oluşturur. Literatürde az sayıda vaka bildirilmiş olmasına karşın, MR’ın rutin uygulamaya girmesi ile giderek daha çok sayıda vaka tanınmaya başlanmıştır. MBİ’ın ipsilateral dil, kontralateral hemiparezi ve derin duyu kusurundan oluşan klasik triadı vardır. Bu çalışmada 1994-2000 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi İnme Veri Bankasına kayıtlı, kranyal MR incelemelerinde, MBİ’ı olan 6 hasta değerlendirildi. Tüm olgularda karşı beden yarısında hemiparezi, dördünde zaaf ile aynı tarafta santral tipte yüz felci vardı. Olguların beşinde hemiparezi ile aynı tarafta derin ve yüzeyel duyu kusuru saptandı. İpsilateral hipoglossus felci tek olguda gözlendi. İnfarkt tüm olgularda bulbusun üst-anteromedyal bölgesinde olup, bir olguda lateral bulber, diğer bir olguda alt pons bölgesini de içermekteydi. Doppler-ultrasonografi incelemesinde 2 olguda ipsilateral, iki olguda iki yanlı vertebral arter darlık/tıkanma bulguları saptandı. MR anjiyografi incelemeleri Doppler-ultrasonografi bulguları ile uyumlu idi. Olguların hiçbirinde klasik MBİ bulguları saptanmamıştır. İnfarkta yol açan en önemli neden vertebral arterin aterotrombotik tıkanmasıdır. İki olguda laküner sendrom bulguları vardır. Muayene bulguları klasik medyal bulber infarkt ile bağdaşmayan veya laküner sendrom ile başvuran hastalarda, Doppler-ultrasonografi ile vertebral arterlerde darlık/tıkanma varlığını gösteren bulguların saptanması dikkati infratentoryel bölgeye yöneltebilir. Bu durumda yapılacak olan beyin MR incelemesi, medyal bulber infarkt olgularının tanınmasına ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Medyal bulber infarkt, vertebral arter hastalığı, Doppler-ultrasonografi.

Nerses Bebek, Rezzan Tuncay, Yakup Krespi, Bekir Tuğcu, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar. Medıal medullary infarction: six cases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 57-61

Corresponding Author: Nerses Bebek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale