ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Mortality scores and volume of hematoma in the early period of acute thalamic hemorrhage stroke could predict poor prognosis [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 10-15 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.73745

Mortality scores and volume of hematoma in the early period of acute thalamic hemorrhage stroke could predict poor prognosis

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Türkiye

INTRODUCTION: Thalamic hemorrhages constitute 8.3-15 percent of all intracranial hemorrhages. Despite increasing intensive care facilities mortality rates are still high in thalamic hemorrhages. In this study, it was evaluated whether mortality scores, inflammatory parameters and hematoma volume predict poor prognosis in patients hospitalized in the stroke intensive care unit with the diagnosis of acute thalamic hemorrhage.
METHODS: Thirty-two thalamic hemorrhage cases out of 130 cases admitted to our center with the diagnosis of intracranial hemorrhage between January 2017 and April 2020 were included in the study. Admission Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II), Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA), total hemorrhage volume and inflammatory parameters were evaluated.
RESULTS: Of the 32 patients, 21 (62%, female: 8) were survivors, and 11 (34%, female: 6) were non-survivors. The mean age of the survivors was 71.38±11.09, and non-survivors was 68.73±10.14. The hemorrhage volume was 16.53±9.63 ml in the non-survivors and 7.01±8.74 ml in the survivors and it was statistically significant. Admission APACHE II, SAPS II, SOFA scores were significantly high in the non-survivors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that GCS, APACHE II, SAPS II, SOFA scores and hemorrhage volume could predict poor prognosis in patients followed up with acute thalamic hemorrhage.

Keywords: APACHE II, SAPS II, SOFA, thalamic hemorrhage.

Akut talamik hemorajik inmenin erken dönemindeki mortalite skorları ve hematom hacmi kötü prognozu öngörebilir

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Talamik kanamalar tüm kafa içi kanamaların %8,3-15'ini oluşturur. Artan yoğun bakım ünitelerine rağmen talamik kanamalarda ölüm oranları hala yüksektir. Bu çalışmada akut talamik kanama tanısı ile inme yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda mortalite skorları, inflamatuar parametreler ve hematom hacminin kötü prognozu öngörüp öngörmediği değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017-Nisan 2020 tarihleri arasında merkezimize kafa içi kanama tanısı ile başvuran 130 olgudan 32 talamik kanama olgusu çalışmaya dahil edildi. Başvurudaki Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II), Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA), toplam kanama hacmi ve inflamatuar parametreler değerlendirildi
BULGULAR: 32 hastanın 21'i (%62, kadın: 8) sağ kalan ve 11'i (%34, kadın: 6) vefat edendi. Sağ kalanların yaş ortalaması 71.38±11.09, vefat edenlerin yaş ortalaması 68.73±10.14 idi. Vefat edenlerde kanama hacmi 16.53±9.63 ml, sağ kalanlarda 7.01±8.74 ml idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Başvuru APACHE II, SAPS II, SOFA puanları vefat edelerde anlamlı olarak yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada akut talamik kanama ile takip edilen hastalarda GCS, APACHE II, SAPS II, SOFA skorları ve kanama hacminin kötü prognozu öngörebileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: APACHE II, SAPS II, SOFA, talamik hemoraji.

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol. Mortality scores and volume of hematoma in the early period of acute thalamic hemorrhage stroke could predict poor prognosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 10-15

Corresponding Author: Ahmet Buğrul, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale