ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 50-53 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.74429

Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report

İpek Güngor Doğan1, Özge Gönül Öner1, Merih Kalamanoglu Balcı2, Gülay Kenangil3, Serkan Demir1
1University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Bahcesehir University, Goztepe Medical Park Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul, Turkey
3Bahcesehir University, Goztepe Medical Park Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

During the coronavirus pandemic, increasing evidence has confirmed that the SARS-CoV-2 virus is susceptible to increased risk of stroke. On the other hand, the relationship between the SARS-CoV-2 virus and CADASIL was among the topics discussed in the literature with a small number of cases. In this case report, we present multiple cerebral infarcts in an asymptomatic CADASIL patient and we aim to shed light on the complex nature of cerebrovascular manifestations of the SARS-CoV-2 virus. A 50-year-old man with an unremarkable past medical history was admitted to our department with fever and neurologic manifestations on the 6th day of self-isolation due to positive reverse-transcriptase–polymerase-chain-reaction assay in a nasopharyngeal sample for SARS-CoV-2. Neurological deficits were related to the acute vascular lesions located in the border-zone areas of both hemispheres, corpus callosum, and cerebellar peduncles on brain MRI. Lesions in chronic nature in the bilateral subcortical white matter predominantly involving the external capsule and temporal poles were also challenging. As a result of a comprehensive study that could explain the neurological status and imaging findings, the CADASIL diagnosis is reached by genetic testing for NOTCH-3. The experience, in this case, suggests considering patients with suspicious MRI findings for CADASIL diagnosis during the coronavirus pandemic. Further studies are needed to explain the underlying pathophysiological mechanisms related to cerebrovascular manifestations of SARS-CoV-2.

Keywords: SARS-CoV-2, CADASIL, NOTCH-3, stroke.

Asemptomatik CADASIL hastasında SARS-CoV-2 virüsü tarafından tetiklenen multipl serebral enfarktlar: Olgu sunumu

İpek Güngor Doğan1, Özge Gönül Öner1, Merih Kalamanoglu Balcı2, Gülay Kenangil3, Serkan Demir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank EAH, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi, Göztepe Medikal Park Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi, Göztepe Medikal Park Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Koronavirüs pandemisi süresince artan kanıtlar SARS-CoV-2 virüsünün artan inme riskinden sorumlu olduğunu doğruladı. Öte yandan SARS-CoV-2 virüsü ile CADASIL arasındaki ilişki az sayıda vaka ile literatürde tartışılan konular arasında yer aldı. Bu olgu sunumunda, asemptomatik bir CADASIL hastasında izlenen multipl serebral enfarktları sunuyoruz ve SARS-CoV-2 virüsünün serebrovasküler belirtilerinin karmaşık doğasına ışık tutmayı amaçlıyoruz.Özgeçmişinde özellik olmayan 50 yaşındaki erkek hasta. SARS-CoV-2 için alınan nazofarengial numunesinin pozitif polimeraz zincir reaksiyonu testi nedeniyle izolasyonunun 6. gününde ortaya çıkan ateş ve nörolojik belirtileriyle kliniğimize başvurdu. Nörolojik belirtileri beyin MRG’da her iki hemisferin sınır sulama alanlarında, korpus kallozum ve serebellar pedinküllerde yer alan akut vasküler lezyonlarla ilişkiliydi. Ağırlıklı olarak eksternal kapsül ve temporal kutupları içeren iki yanlı subkortikal beyaz cevherde yer alan kronik doğadaki lezyonları dikkat çekiciydi. Nörolojik tablosunu ve görüntüleme bulgularını açıklayabilecek kapsamlı bir çalışma sonucunda, NOTCH-3 için genetik test yapılarak CADASIL teşhisine ulaşıldı. Bu olgudaki deneyim, koronavirüs pandemisi sırasında şüpheli MRG bulguları olan hastalarda CADASIL tanısını göz önünde bulundurmayı telkin etmektedir. SARS-CoV-2'nin serebrovasküler belirtileriyle ilgili altta yatan patofizyolojik mekanizmaları açıklamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, CADASİL, NOTCH-3, inme.

İpek Güngor Doğan, Özge Gönül Öner, Merih Kalamanoglu Balcı, Gülay Kenangil, Serkan Demir. Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 50-53

Corresponding Author: İpek Güngor Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale