ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BILATERAL ANTERIOR CEREBRAL ARTERY TERRITORY INFARCTION [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(1): 25-27

BILATERAL ANTERIOR CEREBRAL ARTERY TERRITORY INFARCTION

Talip ASİL1, Kemal BALCI1, Ercüment ÜNLÜ1, Levent KAYABEL1, Yahya ÇELİK1

Bilateral anterior cerebral artery infarction is extremely rare and characterized with akinetic mutism, quadriparesis. Bilateral anterior cerebral artery infarction must be considered in differential diagnosis of other cerebrovascular diseases, toxic, degenerative and infectious reasons. The other cerebrovascular causes of akinetic mutism are vasospasm following the rupture of anterior communicating artery, paramedian thalamic and thalamomesencephalic strokes. We presented here two patients with anterior cerebral artery infarction who had quadriparesis and akinetic mutism.

Keywords: anterior cerebral artery, infarction, akinetic mutism

BİLATERAL ANTERİOR SEREBRAL ARTER SULAMA ALANI İNFARKTI

Talip ASİL1, Kemal BALCI1, Ercüment ÜNLÜ1, Levent KAYABEL1, Yahya ÇELİK1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Bilateral anterior serebral arter sulama alanı infarktları iskemik beyin damar hastalıkları içerisinde oldukça nadirdir ve çoğunlukla hastalarda akinetik mutizm ve kuadriparezi gibi yakınmalar görülür. Bilateral anterior serebral arter infarktı akinetik mutizm tablosuna yol açan diğer vasküler, toksik, dejeneratif ve infeksiyöz birçok hastalığın ayırıcı tanısında yer alır. Akinetik mutizm tablosuna yol açan diğer vasküler nedenler, anterior kominikan arter anevrizmasının rüptürü sonucu gelişen vazospazm, paramedian talamik veya talamomezensefalik stroktur. Bu çalışmada, akinetik mutizm, kuadriparezi kliniği ile başvuran ve nörogörüntülemelerinde bilateral anterior serebral arter sulama alanında infarkt saptanan iki hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: anterior serebral arter, infarkt, akinetik mutizm

Talip ASİL, Kemal BALCI, Ercüment ÜNLÜ, Levent KAYABEL, Yahya ÇELİK. BILATERAL ANTERIOR CEREBRAL ARTERY TERRITORY INFARCTION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(1): 25-27
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale