ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Three Cases of Stroke associated with Takayasu Arteritis [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Ahead of Print: TBDHD-91328 | DOI: 10.5505/tbdhd.2024.91328

Three Cases of Stroke associated with Takayasu Arteritis

Hatice Varlıbaş1, Hacı Ali Erdoğan2, Vildan Yayla2
1Kırıkhan State Hospital, Department Of Neurology, Hatay
2Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training & Research Hospital, Department Of Neurology, İstanbul

Takayasu arteritis (TA) is a form of large vessel vasculitis characterized by granulomatous inflammation of the vessel wall. It tends to be more prevalent at a younger age and among females. Stroke is a common complication of TA, occurring in 10-20% of cases. However, it is exceedingly rare for stroke to be the initial clinical manifestation. Here, we present three cases of stroke associated with TA.

In the first case, a 16-year-old female patient presented with acute stroke symptoms and received thrombolytic treatment. Despite no prior medical history of disease, the patient was diagnosed with Takayasu through subsequent examination and imaging after the stroke.

In the second case, a 45-year-old female patient, previously diagnosed with TA, presented with ischemic stroke. Vascular imaging revealed large vessel occlusion believed to be secondary to vasculitis.

In the last case, an elderly female patient with TA and additional comorbid diseases experienced a stroke presentation.

It is crucial to recognize that stroke can indeed be the initial clinical presentation of Takayasu arteritis. Therefore, clinicians must remain vigilant and consider the risk of stroke in the follow-up of TA patients, as it significantly impacts the disease's course and prognosis.

Keywords: stroke, Takayasu, vasculitis, thrombolytic

Takayasu arteriti ilişkili 3 inme vakası

Hatice Varlıbaş1, Hacı Ali Erdoğan2, Vildan Yayla2
1Kırıkhan Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Hatay
2Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Takayasu arteriti (TA), damar duvarının granülomatöz inflamasyonu ile karakterize, erken yaşta ve kadın cinsiyette daha sık görülen bir büyük damar vaskülitidir. İnme, TA'nın sık görülen bir komplikasyonudur ve %10-20 olguda görülür. İlk klinik tablonun inme ile olması ise çok nadirdir. TA ile ilişkili üç inme vakası sunulmaktadır.
İlk olguda akut inme kliniği ile başvuran ve trombolitik tedavi uygulanan 16 yaşında kadın hastayı sunuldu. Özgeçmişinde hastalık tanısı olmayan hasta, inme sonrası yapılan muayene ve görüntülemelerle Takayasu tanısı aldı.İkinci olguda TA dışı tanısı olmayan ve iskemik inme ile başvuran kadın hasta, vaskülite sekonder olduğu düşünülen büyük damar oklüzyonu saptanan 45 yaşında bir kadın hasta damar görüntülemeleriyle incelendi. Son olguda ise TA ve ek komorbid hastalıklara sahip olan ve inme ile başvuran ileri yaşta kadın hasta sunuldu.
Takayasu arteritinin ilk klinik prezentasyonunun inme olabileceğinin akılda tutulması, TA tanısı mevcut hastalarının takibinde ise inme riskinin göz ardı edilmemesi hastalığın seyri ve prognozu açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: inme, Takayasu, vaskülit, trombolitikCorresponding Author: Hatice Varlıbaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale