https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı
Symptomatic basilar artery vasospasm following perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage
Gülçin Benbir Şenel, Uğur Uygunoğlu, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2020.28863  Sayfa 0

2.
Nöbet ile prezente olan nörosarkoidoz olgusu
Neurosarcoidosis presenting with seizure: Case report
Can Çubuk, Kezban Aslan, Duruhan Meltem Demirkıran, Arbil Açıkalın, Hüseyin Tuğsan Ballı, Yunus Kenan Bıçakcı, Oya Baydar, Ahmet Turan Evlice, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.83436  Sayfa 0

3.
Simültane bilateral internal karotis arter oklüzyonu: Olgu sunumu ve literatür taraması
Simultaneous bilateral internal carotid artery occlusion: A case report and review of literature
Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.47704  Sayfa 0

4.
Arkus aorta dallanmasında farklı bir anatomik varyasyon
A different anatomic variation in aortic arch branching
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.08870  Sayfa 0

5.
Davranış Bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu
Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders
Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2020.16362  Sayfa 0

6.
Baziler arter anevrizmasının neden olduğu trigeminal nevralji olgusu
A Trigeminal neuralgia case caused by basilar artery aneursym
Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.34711  Sayfa 0

7.
Solunum arrestiyle getirilen genç bir hastada Beck sendromu
Beck syndrome in a young patient with respiratory arrest
Hacı Ali Erdoğan, İbrahim Acır, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.04696  Sayfa 0

8.
İnfektif endokardite bağlı septik embolide intravenöz trombolitik tedavi uygularsak ne olur? Olgu sunumu
What happens when you treat septic cerebral emboli with intravenous thrombolytic treatment ? A case report
Gülsüm Saruhan, Ayse Güler, Hadiye Şirin, Neşe Çelebisoy
doi: 10.5505/tbdhd.2021.31549  Sayfa 0

9.
Muhtemel ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili genç beyin sapı enfarktı olgusu: Vaka sunumu
Brain stem infarction in a young patient associated with probable familial Mediterranean fever: A case report
Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık
doi: 10.5505/tbdhd.2021.09326  Sayfa 0

10.
Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu
Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report
Erman Altunışık, Ali Zeynal Abidin Tak, Yaşar Altun, Ali Haydar Baykan
doi: 10.5505/tbdhd.2021.32704  Sayfa 0

11.
Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu
Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman
Murat Çabalar, Semih Giray, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2021.54771  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTıRMA
12.
İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel tedavi-Bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi
Investigation of early term neurodevelopmental treatment-bobath approach results in patients with stroke
Gökhan Yazıcı, Arzu Güçlü Gündüz, Hale Batur Çağlayan, Çağla Özkul, Melek Volkan Yazıcı, Bijen Nazlıel
Sayfa 0

13.
Beyinde vasküler lezyon yerleşim alanlarının ve vasküler yükün kognitif fonksiyonlara etkisi
The effect on cognitive functions of vascular lesion localizations and vascular load in the brain
İlker Öztürk, Aygül Tantik Pak, Hakan Serdar Şengül, Sebahat Nacar Doğan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.5505/tbdhd.2021.59389  Sayfa 0

14.
Yaşlı kişilerde asemptomatik karotis stenozunun varlığını ve şiddetini belirlemede nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranlarının rolü
The role of neutrophil/high density lipoprotein, monocyte/high density lipoprotein and low density lipoprotein/high density lipoprotein ratios in determining the presence and severity of asymptomatic carotid stenosis in elderly persons
Aslı Bolayır, Hasan Ata Bolayır
doi: 10.5505/tbdhd.2021.88156  Sayfa 0

15.
Akut arka sistem inmelerinde trombolitik ve trombektomi uygulamaları: Demografi ve prognoz
Thrombolitic and thrombectomy applications in posterior circulation strokes: Demography and prognosis
Ezgi Keskiner Özturk, Rustam Aliev, Seçil Irmak, Feyyaz Baltacıoğlu, İpek Midi
doi: 10.5505/tbdhd.2021.56833  Sayfa 0Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale