ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Gebelik ve loğusalıkta akut serebrovasküler olaylar [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 63-66

Gebelik ve loğusalıkta akut serebrovasküler olaylar

Zekeriya Alioğlu, Vidan Altunayoğlu, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik ve loğusalıkta görülen serebrovasküler olayların insidansı, nedenleri ve prognozu net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, servisimizde takip edilen gebelikle ilişkili strokların tipini, nedenlerini, prognozunu ve gebelik dönemlerini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1987 – Şubat 2002 yılları arasında KTÜ Nöroloji bölümünde akut serebrovasküler olay tanısı ile takip edilen 15-45 yaşları arasındaki 168 genç kadın hasta içinde gebelik ve loğusalık döneminde olan 22 hasta, retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: Dokuz hastada iskemik strok, 11 hastada serebral kanama, 2 hastada dural sinus trombozu tespit edildi. İskemik strok, 7 olguda 3.trimester ve postpartum dönemde gelişti. Serebral hemorajili olgularda intraparankimal kanama 3. trimesterde, subaraknoid kanama ise 2. trimesterde daha fazla gözlendi. Eklampsi/preeklampsi iskemik stroklu ve serebral hemorajili olgularda en sık nedendi. İntraparankimal hematomlu 3 hasta, dural sinus trombozlu bir hasta takip edildikleri dönemde öldüler. İskemik stroku olan hastalarda ölüm gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serebrovasküler olaylar gebeliğin nadir komplikasyonlarından olmakla birlikte maternal mortaliteye neden olabilmektedir. Gebelikte serebrovasküler olaylar sıklıkla 3. trimester ve postpartum dönemde gelişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler olay, gebelik, loğusalık

Acute stroke in pregnancy and puerperium

Zekeriya Alioğlu, Vidan Altunayoğlu, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Techical University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Trabzon

INTRODUCTION: The incidence, causes, and prognosis of the stroke that develops during pregnancy and puerperium are poorly identified. The aim of this study was to determine the types, causes, prognosis, and gestational period of pregnancy related stroke in our clinic.
METHODS: Twenty-two patients with the diagnosis of stroke during pregnancy and puerperium were studied retrospectively among the group of 168 young female acute stroke patients aged 15 to 45 years, from January 1987 to February 2002 in KTU Medical School Department of Neurology.
RESULTS: Nine patients with ischemic stroke, 11 with cerebral hemorrhage, and 2 with cerebral venous thrombosis were identified. Ischemic stroke was appeared in seven patients during 3rd trimester and puerperium. In patients with cerebral hemorrhage, intraparenchymal hemorrhage was observed in 3rd trimester, subarachnoid hemorrhage in 2nd trimester. Eclampsia/preeclampsia was the major cause in ischemic and hemorrhagic stroke. Three patients with intraparanchymal hemorrhage and one patient with dural sinus thrombosis have died during follow up. Mortality was not observed in ischemic patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cerebrovascular diseases are the uncommon complications of pregnancy but may cause the maternal and fetal mortality. Strokes in pregnancy usually occur during 3rd trimester and puerperium.

Keywords: Stroke, pregnancy, puerperium.

Zekeriya Alioğlu, Vidan Altunayoğlu, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu. Acute stroke in pregnancy and puerperium. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 63-66

Sorumlu Yazar: Vidan Altunayoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w