ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Tek taraflı serebral perfüzyon ile aort cerrahisi uygulanan hastalardaki Willis poligonu varyasyonlarının değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 210-216 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.02259

Tek taraflı serebral perfüzyon ile aort cerrahisi uygulanan hastalardaki Willis poligonu varyasyonlarının değerlendirilmesi

Alper İbrahim Tosya1, Zafer Cengiz Er2, Mehmet Ali Özatik3
1Koç Üniversite Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bozok Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Antegrad Selektif Serebral Perfüzyon (ASSP) tekniğiyle ameliyat edilen aort anevrizması ve/veya aort diseksiyonu hastalarında wiilis poligonu varyasyonlarının uzun dönem sagkalımı üzerine etkilerinin belirlenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağ brakiyal arter aracılığı ile antegrad selektif serebral perfüzyon uygulanan asendan, arkus anevrizma ve diseksiyonu bulunan 20 hasta prospektif olarak çalışıldı. Willis poligonu varyasyonları serebral multi-kesit bilgisayarlı tomografik anjiyografi cihazı ile tespit edildi. Soğuma dereceleri, kros-klemp, düşük akım, total perfüzyon süreleri, postoperatif yoğun bakım kalma süresi, nörolojik muayene, hastanede yatış süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %70’i (14) erkek, %30’u (6) kadın olup ortalama yaş 54,20±10,58 (38-70) idi. Beş hastada Stanford tip 1 aort diseksiyonu ve onbeş hastada asendan ve/veya arkus aorta anevrziması mevcutdu. Hastaların ortalama kardiyopulmoner baypas süreleri 146±32,9 (82-200) dk, kros-klemp süreleri 101±31,6 (47-165) dk, selektif serebral perfüzyon süreleri 26±7,8 (16-45) dk idi. Sadece bir hastada sağ elde parestezi ve fonksiyon kaybı gözlendi ve postoperatif ikinci günde tama yakın klinik düzelme gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: : Bu çalışma ile, toplumdaki willis poligonu varyasyonlarını tanımladık. Tespi ettiğimiz üzere; üç adet komunikan arterin bulunması halinde varyasyonların kayda değer önemleri bulunmamaktadır. Hastalar yüksek riskli grupta olmadıkları sürece antegrad serebral perfüzyon ile cerrahi uygulanacak hastalarda willis poligonu varyasyonlarını işlem önce değerlendirmek gerekmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, aort anevrizması, willis poligonu, antegrad serebral perfüzyon.

Evaluation of Willis polygon variations on aortic surgery patients with unilateral antegrade cerebral perfusion

Alper İbrahim Tosya1, Zafer Cengiz Er2, Mehmet Ali Özatik3
1Koç University Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey
2Bozok University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Yozgat, Turkey
3Ankara City Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To determine the effects of wiilis polygon variations on long-term survival in patients with aortic aneurysm and/or aortic dissection operated with the Antegrade Selective Cerebral Perfusion (ASSP) technique
METHODS: Twenty patients with ascending, arcus aneurysm and dissection who underwent antegrade selective cerebral perfusion via the right brachial artery were prospectively studied. Willis polygon variations were detected by cerebral multi-section computed tomographic angiography device. Cooling degrees, cross-clamping, low flow, total perfusion times, postoperative intensive care unit stay, neurologic examination, and hospitalization times were evaluated.
RESULTS: Of the patients, 70% (14) were male and 30% (6) were female, with a mean age of 54.20±10.58 (38-70). Five patients had Stanford type 1 aortic dissection and fifteen patients had ascending and/or aortic aortic aneurysms. The mean cardiopulmonary bypass times of the patients were 146±32.9 (82-200) minutes, the cross-clamp times were 101±31.6 (47-165) minutes, and the selective cerebral perfusion times were 26±7.8 (16-45) minutes. Only one patient had paresthesia and loss of function in the right hand, and almost complete clinical improvement was observed on the second postoperative day.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With this study, we defined the willis polygon variations in the population. As we have determined; If there are three communicating arteries, the variations are not significant. Unless the patients are in the high-risk group, it is not necessary to evaluate the willis polygon variations before the procedure in patients who will undergo surgery with antegrade cerebral perfusion.

Keywords: Aortic dissection, aortic aneurysm, polygon of willis, antegrade cerebral perfusion.

Alper İbrahim Tosya, Zafer Cengiz Er, Mehmet Ali Özatik. Evaluation of Willis polygon variations on aortic surgery patients with unilateral antegrade cerebral perfusion. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 210-216

Sorumlu Yazar: Zafer Cengiz Er, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w