ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme hastalarında kanser tanı zamanı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 160-168 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.02360

İnme hastalarında kanser tanı zamanı

Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu
Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme ve kanser hastalıkları toplumda engelliğe ölüm yol açan hastalıklardır. Bilinen bir kanser tanısı altında inme geçiren hastalar ile aynı zamanda veya inme sonrası 1 yıllık takip döneminde kanser tespit edilen inme hastalarının klinik özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Kanserli olan inme hastaları, kanserli olmayan inme hastaları (5 yıllık takipte kanser tanısı almayan) ile karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaş, cinsiyet, inme alt tipi, geleneksel risk faktörleri (GRF), lokalizasyon, kanser tipleri, metastaz varlığı, kanser inme teşhisleri arasındaki süre, mortalite ve inme-ölüm arası süreler değerlendirildi.
BULGULAR: Kanserli inme olan 57 hasta (35E, 22K), kansersiz inme tanısı olan 295 hasta (154K, 141E) alındı. İskemik inme, kanserli inmelerde en sık görülen alt tip idi. (%89.4) Kansersiz inme grubunda, GRF varlığı ve diabetes mellitus, koroner arter hastalığı komorbiditeleri kanserli inme grubundan anlamlı olarak yüksek saptandı.(p=0.000,p=0.038, p=0.000) Kanserli inme olan grupta bilateral hemisfer tutulum oranı kansersiz inmelere göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı.(p=0.012) Kanserli inme olan hastaların 42’sinin daha önce kanser tanısı (25.9±32.4ay) aldığı, 15’inin inme tanısından sonra kanser tanısı (5.2±4.9ay) aldığı tespit edildi. Onbeş hastanın 6’sının inme ile aynı zamanda, 9’unun ise inme sonrası izlemde kanser tanısı aldığı kaydedildi. İnme öncesi kanser tanısı alan grupta kadın cinsiyetin inme sonrası kanser tanısı alan gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı.(p=0.003) Kanserli inme hastalarının %40.4’ünün inmeden sonra 6.7±12.3 ayda eksitus oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GRF'nin olmaması ve bilateral hemisfer tutulumu bize kanser ve inmenin birlikteliğini düşündürmelidir. Özellikle hastaların inme sonrası 1 yıllık izlemlerinde potansiyel kanser tanısı açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnme, kanser, inme-kanser arası süre, inme hastalarının takibi

Time to diagnosis of cancer in stroke patients

Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu
Eskişehir City Hospital, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Stroke and cancer are diseases that lead to disability and mortality in society. We aimed to identify the clinical characteristics of patients who had a stroke under a known cancer diagnosis and stroke patients who were found to have cancer at the same time or during the 1-year post-stroke follow-up period. Stroke patients with cancer were compared with non-cancerous stroke patients. (not diagnosed with cancer during a 5-year follow-up)
METHODS: Age, sex, subtype of stroke, conventional risk factors (CRF), localization, cancer types, presence of metastasis, duration between cancer-stroke diagnoses, mortality, and stroke-death periods were analysed.
RESULTS: Fifty-seven stroke patients (35M, 22F) with cancer and 295 stroke patients (154F, 141M) without cancer were included. Ischemic stroke was most common subtypes in stroke patients with cancer (89.4%). The presence of CRF and the comorbidity of diabetes mellitus and coronary artery disease in the patients without cancer was determined to be significantly higher compared to with cancer.(p=0.000,p=0.038,p=0.000) Bilateral hemisphere involvement was detected to be significantly higher in the stroke with cancer.(p=0.012) Forty-two of the stroke patients with cancer were diagnosed with cancer before (25.9±32.4months), and 15 of them were diagnosed with cancer after the diagnosis of stroke (5.2±4.9months). Six of 15 patients were diagnosed with the cancer at the same time with the diagnosis of the stroke, while 9 of them were diagnosed with cancer during the post-stroke 1-year follow-up. The rate of females was determined to be significantly higher in the group diagnosed with cancer before having a stroke compared to after having a stroke.(p=0.003) 40.4% of stroke patients with cancer died in 6.7±12.3months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The absence of CRF and bilateral hemisphere involvement should make us think of the coexistence of cancer and stroke. Particular consideration should be given to the potential diagnosis of cancer in the 1-year follow-up of patients after having a stroke.

Keywords: Stroke, cancer, duration between stroke-cancer, follow-up stroke patients.

Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu. Time to diagnosis of cancer in stroke patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 160-168

Sorumlu Yazar: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w