ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inmede trombolitik tedavinin trankranial triplex sonografi ile monitorizasyonu: Ön çalışma [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 67-76

Akut iskemik inmede trombolitik tedavinin trankranial triplex sonografi ile monitorizasyonu: Ön çalışma

Mehmet Akif Topçuoğlu, Demet Funda Baş, Amber Eker, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: İlk 3 saat için hastaneye başvuran akut iskemik inme olgularında transkranial tripleks ultrasonografinin (TTUS) rekanalizasyon tedavileri için hasta triajında kullanım potansiyeli incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Hastalar geliş, intravenöz (IV) rekombinant doku plazminojen aktivatörü (rtPA) öncesi ve 45 dakika sonrası, intra-arteryel (IA) girişim öncesi, işlem sonu, tedavi sonrası 6. ve 24. saatlerde TTUS ile monitörize edilmiştir. Bu şekilde arter oklüzyonu olan (BT Anjiyografi + TTUS) ama litik tedavi uygulanamayan 10 hasta (Grup-I,TTUS grubu), IV rtPA (0,9 mg/kg) verilen 12 hasta (Grup-II, TTUS+IV tPA grubu), IV rtPA’ya sonolojik ve klinik yanıt gözlenmeyen ve girişimsel/intra-arteryel tedavi uygulanan 7 hasta (Grup-III, TTUS+IV-IA lizis grubu) ile TTUS yapılmayan 15 hasta (Grup-IV; IV 13 ve IV+IA 2 hasta) çalışılmıştır.
BULGULAR: TTUS ile tüm proksimal damar oklüzyonları başarılı şekilde belirlenmiştir. TTUS uygulanan hastalarda kapı-iğne zamanı uzamamış (66±30 ve 67±25 dakika) ve kanama oranlarında artma görülmemiştir (semptomatik: %10,5 ve %6,7; herhangi kanama: %37 ve %47). Rezidüel akım TIBI (veya COGIF) kategorilerinde oluşan iyileşmenin prognozu olumlu etkileme eğiliminde olduğu dikkati çekmiştir.
SONUÇ: TTUS yatak başında nöroloji uzmanı tarafından yapıldığında tedavi seçimi ve prognoz belirleniminde önemli bilgiler sağlar. Bu uygulamanın yararı geniş ölçekli çalışmalarla araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nörosonoloji, Transkranial renk kodlu Doppler ultrasonografi, Akut iskemik inme, Doku plazminojen aktivatörü, nörogirişimsel, BT anjiyografi.

Triage of acute stroke patients to intra-arterial lysis with transcranial triplex sonography is safe and feasible: A pilot study

Mehmet Akif Topçuoğlu, Demet Funda Baş, Amber Eker, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Ankara

OBJECTIVE: To determine utility of transcranial triplex sonography (TCTS) to select IV tPA unresponsive acute stroke patients for interventional treatment.
METHODS: 44 acute stroke patients with CT Angiography documented arterial occlusion were included. COGIF score of residual flow in the relevant artery was monitored with TCTS before and after IV tPA infusion, and before, at the end of, and 6 and 24 hours after intra-arterial intervention, if applied. There were 10 patients who had not received rtPA, 12 patients who received IV rtPA and TCTS monitoring, 7 patients who underwent interventional treatment after IV rtPA and TCTS, 13 patients who had IV rtPA but no TCTS, and 2 patients who directly underwent to interventional treatment without TCTS monitoring.
RESULTS: Without exception, TCTS allowed identification of the presence and site of clots in all patients including those in the basilar artery. In comparison with no TCTS groups, patients monitored with TCTS had similar door-to-needle time (66±30 vs. 67±25 min.), symptomatic hemorrhage rate (10.5% vs 6.7%), any hemorrhage rate (37% vs. 47%), and 3-month functional outcomes (modified Rankin score of 0-2: 42% vs. 47%). A multiple regression analysis documented a correlation between increase in COGIF score and better prognosis (modified Rankin score 1 point shift).
CONCLUSION: This study confirmed once again the high diagnostic potential of TCTS in acute stroke patients. The bridging of neurointerventional treatment to IV thrombolysis with TCTS guidance seems to be feasible and safe, and needs to be tested in large sample-sized studies.

Keywords: Neurosonology, transcranial color-coded Doppler ultrasonografi, acute ischemic stroke, tissue plasminogen activator, neurointerventional, CT angiography.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Demet Funda Baş, Amber Eker, Ethem Murat Arsava. Triage of acute stroke patients to intra-arterial lysis with transcranial triplex sonography is safe and feasible: A pilot study. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 67-76

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w