ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALI HASTALARDA DERİN VEN TROMBOZU PROFLAKSİSİNDE HEPARİN KULLANIMI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 37-39

PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALI HASTALARDA DERİN VEN TROMBOZU PROFLAKSİSİNDE HEPARİN KULLANIMI

Dilek NECİOĞLU ÖRKEN1, Gülay KENANGİL1, Çetin GÜNER1, Münevver ÇELİK1, Hulki FORTA1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İSTANBUL

İntraserebral kanamalı hastalar akut dönemde derin ven trombozu (DVT) riski altındadır. İntraserebral kanamalı hastalarda yapılan radyolojik çalışmalar ilk kanama anından sonra hastaların 1/3 ünde kanamanın devam etmesine ya da yeniden kanamaya bağlı olarak hematomun genişlediğini göstermektedir. Bu nedenle intraserebral kanamalarda akut dönemde heparin kullanımı çekincelidir. Bu çalışmanın amacı intraserebral kanamalı hastalarda subakut dönemde derin ven trombozu proflaksisi için heparin kullanımının hematom genişlemesi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Bu geriye dönük çalışmada 217 putaminal, talamik ve lober kanaması olan hasta değerlendirilmiştir. Hastalara olay anında, 24. saatte, klinik kötüleşme görüldüğünde ve 21. günde_kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT) yapılmıştır. Kanamalar küçük, orta, büyük olarak hacimlerine göre sınıflandırılmıştır. Nörolojik tablo hafif, orta ve ağır olarak üçe ayrılmıştır. Derin ven trombozu ve pulmoner emboli tanısı klinik olarak konulmuştur. Prognoz, ölüm, kalıcı ağır defisit ve hafif defisit olarak 3 grupta değerlendirilmiştir. Tüm hastalara subkutan heparin verilmiştir. Kanamanın genişlemesi sadece 2 hastada tesbit edilmiştir. Altı hastada gastrointestinal kanama oluşmuştur. İkiyüzsekiz (%95,6) hastada heparin kullanımına bağlı herhangi bir komplikasyon bulunmamıştır. Sonuç olarak intraserebral kanamalarda derin ven trombozu proflaksisi için düşük doz heparin kullanımının kanamanın genişlemesi üzerine bir etkisi olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral kanama, heparin, derin ven trombozu

HEPARIN TREATMENT FOR THE PROFLAXIS OF DEEP VENOUS THROMBOSIS IN THE SUBACUTE STAGE OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGES

Dilek NECİOĞLU ÖRKEN1, Gülay KENANGİL1, Çetin GÜNER1, Münevver ÇELİK1, Hulki FORTA1

Patients with intracerebral hemorrhage (ICH) are at risk of deep venous thrombosis (DVT). It is reported that the enlargement of the intracranial hemorrhage occurs in one third of the patients because of the ongoing bleeding or rebleeding mostly in a few hours after ICH. So it is contradictory to use heparin at the acute stage of hemorrhage. The aim of this study is to evaluate the effect of low dose heparin therapy on the enlargement of hemorrhage used for the prophylaxis of DVT at the subacute stage. In this retrospective study, we assessed 217 patients with putaminal, thalamic and lobar primary intracerebral hemorrhage. Patients had cranial computed tomography (CT) scan at admittance and had repeated CT scans at different periods. Hemorrhages are classified in 3 groups according to their volumes (small? 3 cm³, medium 3-10 cm³, large _ 10 cm³). Neurological status was also divided into three categories (1) mild, (2) moderate and (3) severe. The diagnosis of DVT and pulmonary embolism (PE) were made clinically. Prognosis is evaluated in 3 groups; (1) death, (2) persistent severe disability, (3) moderate disability or total cure. All patients were treated with low dose anticoagulants. Enlargement of the hemorrhage was present only in 2 patients. Six patients had gastrointestinal system (GIS) bleeding. Two hundred and eight patients (%95,6) did not have any complication related to heparin usage. We concluded that low dose heparin treatment after 48 hours of stroke onset in ICH may be safe than previously believed and can be used for DVT and PE prophylaxis.

Keywords: Intracerebral hemorrhage, heparin, deep venous thrombosis

Dilek NECİOĞLU ÖRKEN, Gülay KENANGİL, Çetin GÜNER, Münevver ÇELİK, Hulki FORTA. HEPARIN TREATMENT FOR THE PROFLAXIS OF DEEP VENOUS THROMBOSIS IN THE SUBACUTE STAGE OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 37-39
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w