ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Serebral anevrizmayla birlikte olan ve olmayan subaraknoid kanamaların demografik ve klinik özellikleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 56-61 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.05025

Serebral anevrizmayla birlikte olan ve olmayan subaraknoid kanamaların demografik ve klinik özellikleri

Ali Yilmaz1, Ayca Ozkul2
1Adnan Menderes Universitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoid kanaması (SAK) olan hastalar spontan nonanevrizmal SAK hastalarından klinik özellikleri ile ayrılırlar.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anevrizmal ve nonanevrizmal SAK hastalarımızın demografik ve klinik özelliklerini retrospektif olarak inceledik. Anevrizmaların lokalizasyon, boyut özellikleri, boyun, çap-boyun oranı ve kanama şiddeti açısından Fisher skoru ile ilişkisi de aynı zamanda değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmamızda 205 SAK hastası iki gruba ayrılarak yer aldı: anevrizmal (n: 130) ve nonanevrizmal (n: 75).Demografik özellikler, komorbidite, ilaç kullanımı ve hastaların klinik profilleri farklılık göstermedi. WFNS (4.02±1.44 vs. 2.84±1.34, p=0.00) ve Fisher skorları (2.78±0.97 vs. 2.25±0.85, p=0.00) anverizmal SAK'ta daha yüksek saptandı ve anterior kommunikan arter en sık anevrizma lokalizasyonunun olduğu yerdi (n: 41, 20%). Anevrizma boyutu, çap, boyun, çap-boyun oranının kanama şiddeti üzerine bir etkisi yoktu. Hipertansiyonu olan hastalarda WFNS ve Fisher skorları nonhipertansiflere göre daha yüksek elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anevrizmal SAK ve ayrıca komorbid hipertansiyonu olan hastalarda bağımsız olarak daha yüksek WFNS ve Fisher skorları bulduk. En sık rüptüre anevrizmalar anterior kommunikan arterde lokalize idi. Rüptüre anevrizmanın yeri ve boyutunun kanama şiddeti üzerine bir etkisi yoktu.

Anahtar Kelimeler: Serebral anevrizma, subaraknoid kanama, vasküler nöroloji, nonanevrizmal, serebral hemoraji.

Demographic and clinical features of subarachnoid hemorrhages with and without cerebral aneurysm

Ali Yilmaz1, Ayca Ozkul2
1Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Neurosurgery Department, Aydin
2Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Neurology Department, Aydin

INTRODUCTION: Patients who have subarachnoid hemorrhage due to aneurysm rupture differ from patients suffering spontaneous nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH) in the aspects of clinical features.
METHODS: We investigated retrospectively the demographic and clinical features of our patients with aneurysmal and nonaneurysmal SAH. The characteristics of the aneurysms including localization and size, and their relation with the severity of the hemorrhage by Fisher score were also evaluated.
RESULTS: Our study included 205 SAH patients who were divided into two groups: aneurysmal (n: 130) and nonaneurysmal (n: 75). The demographic characteristics, comorbidities, drug usage and clinical profiles of patients showed no difference. World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) SAH grading (4.02±1.44 vs. 2.84±1.34, p=0.00) and Fisher scores (2.78±0.97 vs. 2.25±0.85, p=0.00) were found higher in aneurysmal SAH and the anterior communicating artery was the most common site of the aneurysms (n: 41, 20%). The size, diameter, neck and diameter-neck ratio of aneurysm had no effect on the severity of hemorrhage. In patients with hypertension, WFNS and Fisher scores were higher than in nonhypertensives.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found higher WFNS and Fisher scores in aneurysmal SAH, and also in patients with accompanying hypertension. Most ruptured aneurysms were detected in the anterior communicating artery. The location and size of the ruptured aneurysm had no effect on bleeding severity.

Keywords: Cerebral aneurysm, subarachnoid hemorrhage, vascular neurology, nonaneurysmal, cerebral hemorrhage.

Ali Yilmaz, Ayca Ozkul. Demographic and clinical features of subarachnoid hemorrhages with and without cerebral aneurysm. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 56-61

Sorumlu Yazar: Ayca Ozkul, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w