ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Selçuk Üniversitesi Nöroloji Kliniğinin Vasküler Girişimsel İşlem Deneyimleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 62-66 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.05945

Selçuk Üniversitesi Nöroloji Kliniğinin Vasküler Girişimsel İşlem Deneyimleri

Gökhan Özdemir
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Girişimsel vasküler nöroloji; beyin arter ve/veya venlerine kontrast madde verilerek görünür hale getirmek ve vasküler patolojiye yönelik müdahaleleri içerir. Bu çalışmamızda; Selçuk Üniversitesi nöroloji kliniği tarafından; Aralık 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında tanı ve tedavi için yapılan girişimsel işlemlerin bir analizini yaparak, tecrübelerimizi sunmayı ve paylaşmayı değer bulduk.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 115 hasta alınmıştır. Çalışmamızdaki tüm hastaların tanı, tedavi, takip ve konvansiyonel anjiografileri primer olarak kendi kliniğimiz tarafından yapılmıştır. Bu hastaların anjioya alınmadan önce doppler, MR anjio gibi diğer anjiografik bir görüntülenmesi mevcuttu. Tüm hastaların işlem öncesi ve sonrası değerlendirmeleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı: 65,4 idi. Erkek sayısı 67, kadın sayısı 48 idi. Toplam 47 hastaya aortografi yapıldı. 9 hastada Bovine ark vardı. 17 hastaya diagnostik amaçlı anjiografi yapıldı. 21 hastaya karotis stenti takıldı. Karotis veya vertebral arterde müdahale düşünülerek DSA yapılan 55 hastanın 26’sında müdahale gerektirecek anlamlı darlık saptanmadı. 4 hastada vertebral arter stentlemesi yapıldı. 44 hasta akut iskemi için müdahaleye alındı. Ortalama müdahaleye başlama saati 4.56 idi. Bunların büyük bir çoğunluğu MCA kök tıkanıklığından oluşuyordu (n= 21, %70).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Girişimsel nörolojik işlemler giderek artmaktadır. Deneyimli nöroloji kliniklerinde de uygulanabilir. İyi seçilmiş hasta gruplarında tanı ve tedavi seçenekleri çok fayda sağlar. Beyin damar hastalıkları, nörolojinin ana hastalık gruplarından biridir. Bu yüzden nörologlar beyin damarlarıyla ilgili olarak; girişimsel işlemler yapabilmeli ve ülkemizde nöroloji kliniklerince yapılacak bu uygulamalar için çaba harcanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tanısal anjiografi, karotis arter stentlemesi, iskemik inme, nöroloji kliniği.

Experience of Vascular Interventional Procedures of Neurology Clinic of Selcuk University

Gökhan Özdemir
Department Of Neurology, Selcuk University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Interventional vascular neurology is the brain arteries or veins visible by administering contrast agents and interventions for vascular pathology. In this study; neurology clinic of Selcuk University; from an interval of December 2017 - April 2018, we analyzed interventional procedures for diagnosis and treatment and found it worthwhile to present and share our experiences.
METHODS: 115 patients were taken to the study. The diagnosis, treatment, follow-up and conventional angiography of all the patients in our study were performed by our own clinic as primary. These patients had other angiographic imaging, such as Doppler and MRA, before the angiography was performed. All patients were evaluated before and after the procedure.
RESULTS: The mean age of the patients was 65.4. A number of males was 67. A total of 47 patients were the aortography. The bovine arc was present in 9 patients. 17 patients were diagnosed with angiography. 21 patients were fitted with carotid stents. Considering the intervention in the carotid or vertebral arteries, 26 of 55 patients who underwent DSA did not have any significant obstruction requiring intervention. Vertebral artery stenting was performed in 4 patients. 44 patients were intervened for acute ischemia. The average intervention start time was 4.56 hour. The majority of them consisted of MCA root blockage (n= 21, 70%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of interventional neurological procedures is increasing. It can be done in experienced neurology clinics. Diagnosis and treatment options are very beneficial for well-selected patient groups. Brain vascular diseases are one of the main disease groups of neurology. Therefore, neurologists should be able to perform interventional procedures and efforts should be made for these applications to be carried out in neurology clinics in our country.

Keywords: Diagnostic angiography, carotid artery stenting, ischemic stroke, neurology clinic.

Gökhan Özdemir. Experience of Vascular Interventional Procedures of Neurology Clinic of Selcuk University. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 62-66

Sorumlu Yazar: Gökhan Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w