ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Muhtemel ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili genç beyin sapı enfarktı olgusu: Vaka sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 246-249 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.09326

Muhtemel ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili genç beyin sapı enfarktı olgusu: Vaka sunumu

Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman

Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) otozomal resesif geçişli, kendi kendini sınırlayan, tekrarlayan ateş ve serozit ataklarıyla karakterize otoinflamatuvar bir hastalıktır. FMF'nin nörolojik belirtileri nadirdir. İskemik inme, posterior reversibl ensefalopati sendromu ve demiyelinizan lezyonlar FMF hastalarında gösterilmiştir. 17 yaş erkek hasta iki günden beri olan sol yan kuvvetsizliği nedeniyle başvurdu. Kranial manyetik rezonans difüzyon ağırlıklı (MRG-DAG) görüntülemede mezensefalon sağ krus serebri ve santral lokalizasyonlarında akut iskemi ile uyumlu görünüm saptandı. FMF açısından remisyonda olan hastanın etiyolojiye yönelik olarak yapılan tüm genç inme tetkikleri normal bulundu. Genç inme etiyolojisinin altında yatan mekanizmanın FMF’de yaygın olarak görülen endotel disfonksiyonuna neden olan muhtemel subklinik inflamasyon olabileceği düşünüldü. Nadir görülen bu komplikasyona sahip inme olgusu sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enfarkt, ailesel Akdeniz ateşi, beyin sapı, manyetik rezonans görüntüleme.

Brain stem infarction in a young patient associated with probable familial Mediterranean fever: A case report

Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık
Adıyaman University Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Adıyaman, Turkey

Familial Mediterranean fever (FMF) is an auto-inflammatory disease characterized by an autosomal recessive transition, self-limiting, recurrent fever and serositis attacks. Neurological symptoms of FMF are rare. Ischemic stroke, posterior reversible encephalopathy syndrome and demyelinating lesions are shown in FMF patients. A 17-year-old male patient was admitted due to left side weakness for two days. In cranial magnetic resonance diffusion-weighted (MRI-DWI) imaging, an appearance compatible with acute ischemia was detected in mesencephalon right crus cerebri and central localizations. All the young stroke examinations performed for the etiology of the patient who was in remission in terms of FMF were found to be normal. It was thought that the underlying mechanism of young stroke etiology may be the possible subclinical inflammation that causes endothelial dysfunction commonly seen in FMF. A stroke case with this rare complication was found worth presenting.

Keywords: Infarction, familial Mediterranean fever, brain stem, magnetic resonance imaging.

Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık. Brain stem infarction in a young patient associated with probable familial Mediterranean fever: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 246-249

Sorumlu Yazar: Erman Altunışık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w