ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Yaşlı inme hastalarında malnütrisyon [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 155-163 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.12599

Yaşlı inme hastalarında malnütrisyon

Aynur Cin1, Sakine Boyraz2, Vesile Öztürk3, Erdem Yaka3
1Gümüşhane Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Gümüşhane
2Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Malnütrisyon, özellikle sağlık sorunları olan yaşlılarda sık görüldüğünden önemli bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, 65 yaş ve üzeri inmeli yaşlılarda malnütrisyon durumunu saptamak, Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testini (MNA) ve Kısa Nütrisyonel Değerlendirme Ölçeğini (SNAQ65+) karşılaştırmak ve tarama testi olarak kullanılabilirliğini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Analitik ve kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde Nöroloji polikliniğinde takip edilen inmeli yaşlı 130 birey oluşturdu. Veriler yapılandırılmış soru formu, MNA ve SNAQ65+ ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama±standart sapma, sayı, yüzde dağılımları, chi-square analizleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan inmeli yaşlı bireylerin yaş ortalaması 74,21±6,04 (Min: 65 Maks: 88) yıl olup büyük çoğunluğu (%61,5) erkektir. Katılımcıların %34,6'sının ağız/diş sorunu bulunduğu ve bunlardan %57,8'inin protez sorunu yaşadığı; %20'sinin yutma güçlüğü çektiği, %96,2'sinin üç gün içinde defekasyona çıktığı ve %3,1'inin kronik diyaresinin olduğu tespit edildi. MNA’ya göre katılımcıların %16,9’u, SNAQ65+’e göre katılımcıların %18,5’inin malnütrisyonlu olduğu bulundu. SNAQ65+ ölçeğine göre 24 hasta (%18,4) “kötü beslenmiş”, MNA ölçeğine göre ise 29 (%22,3) hasta “malnütrisyonlu” olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SNAQ65+ölçeğinin, MNA ölçeğinin tarama puanına göre duyarlılığı %68,9, özgüllüğü ise %96 olarak belirlendi. SNAQ65+ ölçeğine göre 24 hastanın (%18.4) “kötü beslenmiş” olduğu, MNA ölçeğine göre ise 29 (%22.3) hastanın “malnütrisyonlu” olduğu, SNAQ65+ ölçeğinin iyi beslenmiş olarak belirlediği 9 hastanın, MNA’ya göre “malnütrisyonlu” olduğu saptanmıştır. Yaşlı popülasyonda malnütrisyonu taramada “altın standart” olarak MNA ölçeğinin kullanımı önerilirken, araştırma sonucumuza göre SNAQ65+ölçeğinin de inmeli yaşlı hastalarda malnütrisyonu taramak amacıyla kullanılabileceği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, inme, yaşlı, MNA, SNAQ65+.

Malnutrition in old patients with stroke

Aynur Cin1, Sakine Boyraz2, Vesile Öztürk3, Erdem Yaka3
1Gümüşhane University, Department of Medical Services and Techniques, Gümüşhane, Turkey
2Adnan Menderes University, Nursing Faculty, Department of Internal Medicine Nursing, Aydın, Turkey
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Malnutrition is vital issue since it is frequently seen among elders with chronic diseases. The aims of this study were to assess the malnutrition of stroke patients whom were 65 years and older, and make a comparison between Mini Nutritional Assessment (MNA) and Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ65+).
METHODS: This cross-sectional study was conducted with 130 stroke patients who were followed in Neurology polyclinic of a University Hospital. The data were collected by a structured Questionnaire, MNA and SNAQ65+ Mean±Standard Deviation, percentage, Chi-Square analysises were used in statistical analysis.
RESULTS: The mean age of patients participating were 74.21±6.04 (Min: 65 Max: 88) years, the majority of them were male.Concerning other findings, it was determined that 34.6% of respondents experienced mouth/teeth health problem; and 57.8% of these persons had dental prosthesis problem; 20% had swallowing difficulty; 96.2% were defecating in three days; and 3.1% had chronic diarrhea. According to MNA, 16.9% of the participants and 18.5% of the participants according to SNAQ65+ were found to have malnutrition. According to the SNAQ65+ scale, 24 (18.4%) patients were “malnourished” and 29 (22.3%) patients were “malnourished according to the MNA scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Compared to MNA, it was determined that the sensitivity of the SNAQ65+ was 68.9%, and its the specificity was %96. According to SNAQ65+, it was determined that 24 patients (18.4%) were "malnourished"; according to MNA, 29 (22.3%) patients had “malnutrition", 9 patients identified as “well fed” by the SNAQ65+ scale were " malnourished". While the use of the MNA scale is recommended as "gold standard" in the screening of malnutrition in the elderly population, also the use of SNAQ65+ scale is suggested that it could be used to screen malnutrition in elderly stroke patients to our results.

Keywords: Malnutrition, stroke, elderly, MNA, SNAQ65+.

Aynur Cin, Sakine Boyraz, Vesile Öztürk, Erdem Yaka. Malnutrition in old patients with stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 155-163

Sorumlu Yazar: Aynur Cin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w