ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Antikoagülan kullanımına bağlı gelişen intraserebral hemorajilerde prognoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 101-104 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.14633

Antikoagülan kullanımına bağlı gelişen intraserebral hemorajilerde prognoz

Esra Eruyar, Figen Güney
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya

AMAÇ: Warfarin tedavisi tromboembolik komplikasyonları önlemek için sık kullanılmaktadır. Warfarine bağlı intraserebral hemoraji nadirdir ve bu hastalarda mortalite yüksektir. Biz bu çalışmada warfarine bağlı kanamaların önemli bir mortalitesinin olması nedeni ile klinik özelliklerini literatür eşliğinde tartışmayı uygun bulduk.
YÖNTEMLER: Kliniğimize 2006-2011 yılları arasında başvuran hastalardan warfarine bağlı intraserebral
kanaması olan 18 hastayı çalışmamıza aldık. Warfarine bağlı kanama olmayabileceğinden şüphelenilen hastalara sekonder kanama nedenlerini ekarte edebilmek için ileri tetkikler yaptık ve diğer sekonder nedenlerin (hematolojik hastalık gibi) tespit edildiği hastaları bu çalışmaya dahil etmedik. Hastaların komorbid hastalıkları, warfarin başlanma endikasyonu, geliş tansiyonu, geliş INR değerleri ve GKS değeri kaydedildikten sonra tüm hastaların çekilen bilgisayarlı tomografi tetkiki ile hemoraji lokalizasyonunu belirledik. Mortalite ve morbiteyi etkileyen nedenleri belirledik ve prognoz üzerine
etkilerini karşılaştırdık.
BULGULAR: Bu hastaların 8’i erkek (%44.4), 10’u kadındı (%55.6). Hastaların yaş ortalaması 67 idi (yaş aralığı, 27-108). 8 hasta (44.4) atrial fibrilasyon, 5 hasta (%27.8) mekanik kalp kapağı, 3 hasta (16.7) pulmoner emboli veya derin ven trombozu ve 2 hastada (%11.1) diğer kardiyak nedenlerden dolayı oral antikoagülan (OAC) kullanıyordu. Hastaların
geliş ortalama INR değeri 7.8 (1.58-39.4) idi. Ölen hastaların yaş ortalaması 73, yaşayan 12 hastanın yaş ortalaması ise 63 idi. Ölen hastaların ortalama geliş INR düzeyleri 11.1 ve ölen 6 hastanın 2’si (%33) normal INR düzeyine sahipti. Yaşayan hastaların geliş INR düzeyi ise 6.1 ve yaşayan 12 hastanın 6’ sında (%50) normal INR düzeyi vardı. Ölen hastaların GKS puanı ortalama 8, yaşayan hastaların ise 13 tespit edildi.
SONUÇ: Bu çalışma; OAC kullanımına bağlı gelişen özelliklede ileri yaşta, yüksek INR düzeyi olan, geliş GKS puanı düşük olan hastaların ve ventriküle açılmış olan hemorajinin mortalite üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir ki bu sonuçlar daha önceki yapılan çalışmaları da destekler niteliktedir. Daha geniş popülasyon üzerinde yapılan çalışmalarla bu sonuçların desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Warfarin, intraserebral hemoraji, mortalite

Prognosis in anticoagulan therapy related intracerebral hemorrhage

Esra Eruyar, Figen Güney
Selçuk University Meram Medical Faculty, Konya

OBJECTIVE: Warfarin therapy is frequently used to prevent thromboembolic complications. Warfarin-related intracranial hemorrhage is uncommon and it has high mortality rate. In this article, we presented the clinical features of literature because of the Warfarin-related intracranial haemorrhage is uncommon and highly mortal.
METHODS: In this study, 18 patients included the study among the patients who admitted to our
clinic with intracerebral hemorrhage due to warfarin between 2006 and 2011. The further investigations were performed in patients with suspected of bleeding not result from warfarin to rule out the secondary bleeding causes and patients with secondary causes (hematologic disease etc.) did not include the study. Comorbid diseases, indications for initiation of warfarin, arrival blood pressure, INR values and GCS values of patients were registered. The location of hemorrhage identified with taken computed tomography scan in all patients. We have identified the causes which affect the morbidity and mortality and compared their effects on prognosis.
RESULTS: Eight (44.4 %) were man and 10 (55.6 %) were woman of these patients. The mean age was 67 years (range, 27-108). Eight patients (44.4 %) for atrial fibrillation, 5 patients (27.8 %) for mechanical heart valve, 3 patients (16.7 %) for pulmonary embolism or deep vein thrombosis and 2 patients (11.1 %) for other cardiac causes had been received OAC. The mean arrival INR value of patients was 7.8 (1.58-39.4). The mean age was 73 for patients who died and 63 for survived 12 patients. The mean arrival INR level was 11.1 for 6 patients who died and 2 of them (33 %) had normal INR level. The
mean arrival INR level was 6.1 and 6 of them (50 %) had normal INR level. The mean GCS score was 8 for patients who died and 13 for survived patients.
CONCLUSION: The present study have shown that OAC usage especially during advanced age, higher INR level, lower arrival GCS score and hemorrhage which extended to ventricle have effects on mortality. These results support the earlier studies. These results should be supported by the future studies on larger populations.

Keywords: Warfarin, intracerebral hemorrhage, mortality

Esra Eruyar, Figen Güney. Prognosis in anticoagulan therapy related intracerebral hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 101-104

Sorumlu Yazar: Esra Eruyar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w