ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SPECT’in iskemik tipte stroktaki prognostik değeri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 9-13

SPECT’in iskemik tipte stroktaki prognostik değeri

M. Erkan Üstün1, Betigül Yürüten2, Güngör Taştekin3, Arzu Atcı2, Olcay Eser1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojianabilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: SPECT’in (single photon emission computed tomography) iskemik stroktaki prognostik değerini tayin etmek amacı ile 1998-2000 yılları arasında geçirilmiş inme nedeniyle motor defisiti olan 42 hastada inmeden 72 saat sonra CT (computerize tomografi) ve/veya MRG (magnetik rezonans görüntüleme) yanısıra SPECT incelemesi yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalardan 34’ünün 4 ay ile 24 ay arasında değişen sürelerde (ortalama 10 ay) kontrol motor muayeneleri yapıldı. SPECT bulgularının hem nörolojik tablo, hem CT ve/veya MRG bulguları ile hem de takibi yapılan hastalarda prognoz ile olan ilişkisine bakıldı.
BULGULAR: SPECT’te ileri hipoperfüzyon (%60’ın üzerinde perfüzyon kaybı) gözlenen vakaların %87.5’inde ileri motor defisit olduğu ve bu defisitin hastaların %78.9’unda düzelmediği, buna karşı hafif-orta hipoperfüzyon (%60 ve altında perfüzyon kaybı) varsa hastaların %88.9’unda orta veya hafif motor defisiti olduğu ve hastaların %80’inin fonksiyonel olarak düzeldiği görüldü. SPECT’de ileri hipoperfüzyonu olan hastaların hepsinde CT ve/veya MRG’de infarkt görülürken, hafif-orta hipoperfüzyonu olan hastalarda bu oran %73.7’ye düşmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SPECT bulguları ile nörolojik tablonun korelasyon gösterdiği, radyolojik görüntüleme yöntemleriyle saptanamayan lezyonların SPECT ile gösterilebileceği ve SPECT’in prognozu belirlemede önemli bir tanı yöntemi olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: SPECT, MRI, CT, serebral infarkt.

The prognostic value of SPECT in ischemic stroke patients

M. Erkan Üstün1, Betigül Yürüten2, Güngör Taştekin3, Arzu Atcı2, Olcay Eser1
1Selçuk University Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Konya
2Selçuk University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Konya
3Selçuk University Faculty Of Medicine, Department Of Nuclear Medicine, Konya

INTRODUCTION: In order to evaluate the prognostic value of SPECT (single photon emission computed tomography) in ischemic stroke patients, we reviewed the neurological examinations, CT (computed tomography), MRI (magnetic rezonance imaging) and SPECT scans of 42 stroke patients which are performed between 1998 and 2000.
METHODS: All SPECT scans had been performed after 72 hours. 34 patients came back for control neurological examination. The mean time interval between the SPECT evaluation and control neurological examination was 10 months (ranging between 4 to 24 months).
RESULTS: The 87.5% of patients that had perfusion defect above 60% had severe motor deficit and 78.9% of these patients could not recover. Conversely 88.9% of the patients that had perfusion defect below 60% (mild to moderate) had mild or moderate motor deficit and 80% of these patients exhibited good recovery. All of the patients with severe hypoperfusion had positive findings in radiological examination while 73.7% of the patients with mild to moderate hypoperfusion had positive findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion; SPECT findings showed good correlation with neurological status and prognosis. The ischemic lesions which can not seen in CT and MRI examination, can be detected by SPECT.

Keywords: SPECT, MRI, CT, cerebral infarct.

M. Erkan Üstün, Betigül Yürüten, Güngör Taştekin, Arzu Atcı, Olcay Eser. The prognostic value of SPECT in ischemic stroke patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 9-13

Sorumlu Yazar: M. Erkan Üstün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w