ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Davranış bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 169-171 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.16362

Davranış bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu

Zeynep Özözen Ayas1, Dilcan Kotan2
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Baziller tepe sendromu (BTS) distal baziler arter tarafından beslenen rostral beyin sapı, talamus, serebellum temporal ve oksipital bölgelerin enfarktüsü ve olarak tanımlanır. Görme, okülomotor bozukluklar, bilinç değişikliği, konuşma bozuklukları, nöbetler ve halüsinasyonlar gibi farklı belirtiler görülebilmektedir. Başlangıç semptomları toplumsal çekilme, konuşmada azalma ve uygunsuz gülme tepkileri olan 51 yaşındaki baziller tepe sendromlu kadın hasta bildirilmiştir. Bu yazıda ileri yaşlarda ani davranış bozuklukları ile başvuran olguların yönetiminde nörolojik muayene ve nörogörüntülemenin önemini vurgulamaktadır. Nadir başlangıç bulguları ile ortaya çıkan BTS tanılı hasta sunulmuştur. Klinisyenlerin duygudurum, kişilik değişiklikleri ve davranış bozuklukları gibi farklı semptomlar ve bulgularla ortaya çıkabilecek BTS açısından dikkatli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Baziller tepe sendromu, davranış bozukluğu, bulgular.

Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders

Zeynep Özözen Ayas1, Dilcan Kotan2
1Eskişehir City Hospital, Neurology Clinic, Eskişehir, Turkey
2Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sakarya, Turkey

Top of the basilar syndrome (TOB-S) is defined as the infarction of the rostral brain stem thalamus, cerebellum, temporal and occipital regions of the brain that are supplied by the distal basilar artery. Different symptoms can be seen such as visual, oculomotor disturbances, altered consciousness, speech disorders, seizure, and hallucinations. In this article, we report that a 51-year-old female patient whose initial symptoms were social withdrawal, decreased of speech and inappropiate laugh affects and diagnosed with top of the basilar syndrome. This report emphasize that the importance of neurological examination and neuroimaging in the management of cases presenting with sudden behavioral disorders at older age. We report a patient with TOB-S which a rare presentation. Clinicians must be alert to exist TOB-S which may occurs with different symptoms and signs like as changes in mood, personality and behavioral disorders.

Keywords: Top of the basilar syndrome, behavioral disorder, symptoms.

Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan. Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 169-171

Sorumlu Yazar: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w