ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Torasik outlet sendromunda kafa rotasyonu sırasında oluşan vertebrobaziler yetmezlik: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 23-25

Torasik outlet sendromunda kafa rotasyonu sırasında oluşan vertebrobaziler yetmezlik: olgu sunumu

Mustafa Gürelik, H. Murat Göksel, Özen Karadağ, Ünal Özüm
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Sivas

Torasik çıkış sendromunun nadiren vertebrobaziler yetmezliğe yol açtığı bildirilmiştir. Bu hastalar başlarını döndürdükleri zaman ortaya çıkan vertebrobaziler yetmezlik bulgularına sahiptirler. Başın rotasyonu sırasındaki anjiografi ile vertebral arterdeki oklüzyonu göstermek mümkündür. Sol torasik çıkış sendromu bulgularına sahip olan genç erkek hastanın Adson manevrası sırasında başını sola döndürdüğünde ortaya çıkan çift görme şikayeti vardı. Anjiografide, başın rotasyonu sırasında vertebral arterde okluzyon olduğu ortaya konuldu. Hem nötral hem de başın rotasyonu sırasında beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel çalışması yapıldı ve başın rotasyonu sırasında beyin sapı iskemi bulgularının ortaya çıktığı gösterildi. Cerrahi tedaviden sonar hasta yakınmalarının tam olarak düzeldiğini ifade etti. Geç postoperatif beyin sapı uyarılmış potansiyel çalışması iskemi bulgularının düzeldiğini gösterdi. Bu bulgular bize vertebrobaziler yetmezlik ve torasik çıkış sendromu olgularının değerlendirilmesinde, başın rotasyonu sırasında anjiografi yapılmasının ve beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel çalışmasının önemini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Torasik çıkış sendromu, uyarılmış potansiyeller, vertebrobaziler yetmezlik.

Vertebrobasilar insufficiency during head rotation in thoracic outlet syndrome: a case report

Mustafa Gürelik, H. Murat Göksel, Özen Karadağ, Ünal Özüm
Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Sivas

Thoracic outlet syndrome leading to vertebrobasilar insufficiency had been reported very rarely. These patients have signs of vertebrobasilar insufficiency when they rotate their heads. It is possible to demonstrate occlusion of vertebral artery with angiography during head rotation. A young man with left sided symptoms of thoracic outlet syndrome had also complained of diplopia when his head had turned to the left side during Adson maneuver. Angiography revealed occlusion of vertebral artery during head rotation. Brain stem auditory evoked potential study performed in both neutral and rotated head position and evidences of brainstem ischemia has been demonstrated during head rotation. The patient reported a complete improvement of his symptoms after surgical therapy. Late post-operative brain stem auditory evoked potential study revealed lack of abnormal findings. These findings led us to emphasize the importance of performing the vertebral angiography while the head rotated; and the possible role of brain stem auditory evoked potential study in evaluation of vertebrobasilar insufficiency and thoracic outlet syndrome cases.

Keywords: thoracic outlet syndrome, evoked potentials, vertebrobasilar insufficiency.

Mustafa Gürelik, H. Murat Göksel, Özen Karadağ, Ünal Özüm. Vertebrobasilar insufficiency during head rotation in thoracic outlet syndrome: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 23-25

Sorumlu Yazar: Mustafa Gürelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w