ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Anterior koroidal arter enfarktı ile prezente olan bir internal serebral arter diseksiyonu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 87-90 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.18209

Anterior koroidal arter enfarktı ile prezente olan bir internal serebral arter diseksiyonu

Eda Kılıç Çoban, Nilüfer Kale İçen, Aysun Soysal
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anterior koroidal arter ( AChA) internal karotis arterin (ICA) dalı olup en sık laküner sendrom kliniği ile prezente olur. En sık gözlenen nörolojik bulgu hemiparezidir. Horner
sendromu ve alt kranyal sinir felçleri izole AChA enfarktları için beklenen bulgular değildir. Bu klinikle karşılaşılan AChA enfarktı olan hastada altta yatan etyolojik neden gözden geçirilmelidir. 42 yaşında erkek hasta hastanemiz nöroloji kliniğine sağ hemiparezi nedeni ile yatırıldı. Nörolojik muayenesinde Horner sendromu ve hipoglossal sinir felci tespit edildi. Kranyal ve Difüzyon Magnetik rezonans görüntülemesinde (MR) sol AChA alanında akut enfarktı gözlendi. Ekstrakranyal MR Anjiografisinde sol İCA distal servikal ve proksimal petrozal kesiminde fokal kalibrasyon incelmesi tespit edilmesi üzerine hastaya Dijital Substraksiyon Anjiografisi (DSA) yapıldı. Sol İCA subpetröz segmentte diseksiyon tespit edildi. Hastaya oral antikoagülan tedavi başlandı. ICA diseksiyonu Horner sendromu ve/veya alt kranyal sinir felçleri ile sık olmasa da karşımıza çıkabilir. Özellikle genç hastalarda travma ya da boyun ağrısı anamnezi alınmasa bile diseksiyon mutlaka akla gelmesi gereken neden olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Horner sendrom, karotis diseksiyon, hipoglossal sinir, anteriyor koroidal arter enfarktı

An internal cerebral artery dissection presented with anterior choroidal artery infarction

Eda Kılıç Çoban, Nilüfer Kale İçen, Aysun Soysal
Bakırköy Mental Health Hospital 3rd Neurology Clinic, İstanbul

Anterior choroidal artery (AchA) is a branch of internal carotid artery. AchA infarcts are frequently presented by lacunar syndromes. Hemiparesis is the most common presenting symptom. Horner syndrome and cranial nerve palsies are unusual findings for AChA infarcts. In case of presentation with these, etiopathogenesis should be reconsidered and re-evaluated. A 42 year old man was admitted to our neurology clinic with right hemiparesis. He had Horner syndrom and hypoglossal nerve palsy. An acute AChA infarction was seen in cranial and diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI). As there was a suspicious sign of carotid dissection in extracranial MR angiography, digital substraction angiography was performed and dissection of left carotid artery in the subpetrosal region was observed. The patient was diagnosed with left carotid artery dissection and was started on oral anticoagulan therapy. Presentation of an acute AChA infarction due to the dissection of ICA is rarely observed. ICA dissections can sometimes be presented by Horner syndrome and/or cranial nerve palsies. Especially in young stroke patients, dissection should be considered even if the
patient does not mention headache.

Keywords: Horner syndrome, carotid dissection, anterior choroidal artery infarct, hypoglossal nerve

Eda Kılıç Çoban, Nilüfer Kale İçen, Aysun Soysal. An internal cerebral artery dissection presented with anterior choroidal artery infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 87-90

Sorumlu Yazar: Eda Kılıç Çoban, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w