ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Rekürren iskemik inmeli hastalarda risk faktörleri, inme etiyolojisi ve prognoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 101-105 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.19484

Rekürren iskemik inmeli hastalarda risk faktörleri, inme etiyolojisi ve prognoz

Ülker Anadol Kelleci1, Ayse Destina Yalçın1, Zakir Sakci2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada rekürren iskemik inme geçiren hastaların her iki cinsiyette inme etiyolojisi, inme risk faktörleri ve inme sonrası kısa döneme ait prognozları açısından karşılaştırılmaları amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak 2011-Ocak 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniğinde rekürren iskemik inme (RIS) nedeniyle yatan 18 hastanın dosya bilgileri incelenerek yürütülmüştür. Hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri, ilk 24 saat içindeki inme şiddetleri, inme etiyolojileri ve kısa döneme ait özürlülükleri kaydedilmiş ve cinsiyet açısından birbirleriyle kıyaslanmıştır. İnme şiddeti ’The National Institutes of Health Stroke Scale’ (NIHSS) ile, kısa döneme ait özürlülük ise inme sonrası 7. günde Rankin özürlülük ölçeği (mRS) kullanılarak belirlenmiştir. İskemik inme etiyolojisi için 'Trial of ORG 10172 in Acute stroke Treatment' (TOAST) sınıflaması kullanılmıştır.
BULGULAR: RIS’li hastaların beşi (%28) kadın, onüçü (%72) erkekti. Her iki cinsiyette hipertansiyon en sık (%78) görülen risk faktörü idi. Risk faktörleri ve kısa döneme ait özürlülük açısından her iki cinsiyet arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). İskemik inme alt tipi olarak kadınlarda kardiyoembolik, erkeklerde geniş arter aterosklerozuna (LAA) bağlı inmenin daha sık olduğu görüldü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma RIS’ın erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğünü göstermiştir. Çalışma ayrıca RIS’li hastaların çoğunun birden fazla risk faktörüne sahip olduğunu göstermiştir. Bu da vasküler risk faktörlerinin ilk inmeden sonra etkin bir şeklide düzenlenmesinin inme tekrar oranlarını azaltmada önemli bir role sahip olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, rekürren, risk faktörleri, prognoz.

Risk factors, etiologic subtypes, and prognosis of patients with recurrent ischemic stroke

Ülker Anadol Kelleci1, Ayse Destina Yalçın1, Zakir Sakci2
1Clinic of Neurology, Umraniye Educational and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Clinic of Radiology, Umraniye Educational and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, stroke etiology, risk factors and post-stroke short-term prognosis of patients with recurrent ischemic stroke (RIS) were compared in terms of their gender.
METHODS: A comprehensive assessment of medical records of 18 patients who were hospitalized in the Neurology Clinic of Umraniye Education and Research Hospital of Health Sciences University, due to RIS between January 2011 and January 2017 was performed. Demographic characteristics, risk factors, stroke severity in the first 24 hours, stroke etiology and short-term disabilities were compared in terms of gender. The stroke severity was determined by the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and short-term disability was determined by using the Rankin Disability Scale (mRS) on the 7th day after stroke. 'Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment' (TOAST) classification was used for the etiology of ischemic stroke.
RESULTS: Five patients with RIS (28%) were female and thirteen patients with RIS (72%) were male. Hypertension was the common risk factor in both genders (78%). No statistically significant difference was found between genders in terms of risk factors and short-term disability (p> 0.05). Cardioembolic stroke was common subtype in female patients whereas large-artery atherosclerosis (LAA) stroke was common subtype in male patients (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that RIS is more common for male than female. Most patients with RIS had more than one risk factor. This suggested that optimal control of vascular risk factors after the first stroke might have an important role in secondary prevention of ischemic stroke.

Keywords: Stroke, recurrence, risk factors, prognosis.

Ülker Anadol Kelleci, Ayse Destina Yalçın, Zakir Sakci. Risk factors, etiologic subtypes, and prognosis of patients with recurrent ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 101-105

Sorumlu Yazar: Ülker Anadol Kelleci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w