ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BEYİN SAPI TUTULUŞU BULUNAN VE BULUNMAYAN İKİ VERTİKAL BAKIŞ PAREZİSİ OLGUSU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 97-100

BEYİN SAPI TUTULUŞU BULUNAN VE BULUNMAYAN İKİ VERTİKAL BAKIŞ PAREZİSİ OLGUSU

Emine GENÇ1, Ebru APAYDIN DOĞAN1, Aysun Hatice AKÇA1, Süleyman İLHAN1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya

Rostral interstisyal medial longitüdinal fasikül, Darkschewitsch nükleusu, Cajal’ın interstisyal nükleusu ve posterior komisura mezansefalik retiküler formasyon içerisinde bulunan ve lezyonları vertikal bakış parezisine yol açan oluşumlardır. Oysa ki, vertikal bakış parezisi bulunan bazı olgularda MR ile mezansefalonda lezyon olmaksızın talamusta infarkt bulunduğunun gösterilmesi vertikal bakışın kontrolünde talamusun da rol aldığını düşündürmektedir. Burada, birisinde vertikal bakış parezisine mezansefalik bir infarktın eşlik edip diğerinde etmediği iki talamik infarktlı hasta sunulmuş, klinik ve MR bulguları ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vertikal bakış parezisi, talamik infarkt, MR

TWO CASES OF VERTICAL GAZE PALSY: ONE WITH AND THE OTHER WITHOUT MIDBRAIN INVOLVEMENT

Emine GENÇ1, Ebru APAYDIN DOĞAN1, Aysun Hatice AKÇA1, Süleyman İLHAN1

Vertical gaze palsies are known to be resulted from lesions of the rostral interstitial medial longitudinal fasciculus, nucleus of Darkschewitsch, interstitial nucleus of Cajal and posterior commisure, all of which are located in the mesencephalic reticular formation. However, in some cases with acute vertical gaze palsy MRI revealed thalamic infarction without midbrain involvement indicating that thalamus also is involved in the control of vertical gaze. In this report two cases with vertical gaze palsy, one with and the other without associated midbrain involvement were presented and discussed with their clinical and MRI findings.

Keywords: Vertical gaze palsy, thalamic infarction, MRI

Emine GENÇ, Ebru APAYDIN DOĞAN, Aysun Hatice AKÇA, Süleyman İLHAN. TWO CASES OF VERTICAL GAZE PALSY: ONE WITH AND THE OTHER WITHOUT MIDBRAIN INVOLVEMENT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 97-100
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w