ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Anevrizmaya bağlı bilateral anterior serebral arter bölge enfarktını takiben gelişen akinetik mutizm: Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 32-35 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.22931

Anevrizmaya bağlı bilateral anterior serebral arter bölge enfarktını takiben gelişen akinetik mutizm: Olgu Sunumu

Zeynep Özözen Ayas1, Kıyasettin Asil2, Yakup Ersel Aksoy2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Sakarya

İnmede nadir bir lokalizasyon olan bilateral anterior serebral arter (ASA) bölge enfarktında daima anterior kominikan arter (AcoA) anevrizmasını araştırmak için harekete geçilmelidir. En yaygın nörolojik bulgular karşı taraf alt ekstremitede belirgin güç kaybı, davranış bozuklukları, motor eylemsizlik, suskunluk, inkontinans, yakalama refleksi, yaygın rijidite, ve akinetik mutizmdir.
Biz son birkaç gündür sol tarafta güçsüzlük ve konuşmada azalma ile başvuran 38 yaşında kadın hastayı sunduk. Hastanın sigara içiciliği ve morbid obezitesi vardı. Herhangi bir tanı almış hastalığı yoktu. Nörolojik muayenesinde sol ekstremitelerde bacağın koldan daha fazla etkilendiği güçsüzlük, spontan konuşma ve hareketin olmadığı akinetik mutizm tablosu ve yakalama refleksi vardı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde sağda sola göre daha fazla olan singulat girusun da etkilendiği bilateral ASA enfaktı ve interhemisferik fissürde subarakniod kanama görüldü. MR anjiografide AcoA anevrizmasına ait görüntü tespit edildi.
Nadir bir lokalizasyon olan bilateral ASA enfarktlı hastayı sunduk ve klinisyenler kanayabilecek olan AcoA anevrizmasının varlığı ile akinetik mutizm, primitif refleks gibi farklı belirti ve bulgular konusunda dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilateral anterior serebral arter enfarktı, anevrizma, akinetik mutizm, primitif refleksler

Akinetic Mutism Following Bilateral Anterior Cerebral Artery Territory Infarction Due to Aneurysm: A Case Report

Zeynep Özözen Ayas1, Kıyasettin Asil2, Yakup Ersel Aksoy2
1Sakarya University Education And Research Hospital, Neurology Department, Sakarya
2Sakarya University Education And Research Hospital, Radiology Department, Sakarya

BACKGROUND AND PURPOSE: Bilateral anterior cerebral artery (ACA) territory infarction is rare localization in stroke which should always prompt a search for an anterior communicating artery (ACoA) aneurysm. The common neurological manifestations are contralateral weakness predominate in the lower extremite, behavior disturbance, motor inertia, muteness, incontinence, grasp reflex, diffuse rigidity, akinetic mutism.
CASE DESCRIPTION: We describe a 38-year-old woman presented with a left sided hemiparesia and decrease of speech for last days. She was a smoker and morbide obese. She had no any diagnosed disease. Her neurological examination had weakness of left extremites affected leg more than the arm and akinetic mutism like as no spontaneously speech and move and grasp reflex. CT showed bilateral ACA infarction which included cingulate gyrus, the right side more than left and subarachnoid hemorrhage in the interhemispheric fissure. MRI angiography showed the appearance of AcoA aneurysm.
CONCLUSION: We report a patient with bilateral infarction in the ACA which a rare localization and clinicians must be alert to exist AcoA aneurysm which may bleed, different symptoms and signs like as akinetic mutism, primitive reflexes.

Keywords: Bilateral anterior cerebral artery infarction, aneurysm, akinetic mutism, primitive reflexes

Zeynep Özözen Ayas, Kıyasettin Asil, Yakup Ersel Aksoy. Akinetic Mutism Following Bilateral Anterior Cerebral Artery Territory Infarction Due to Aneurysm: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 32-35

Sorumlu Yazar: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w