ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Hipertrigliseridemi ve hipotrigliseridemi akut iskemik inmede prognozu nasıl etkiler ve prevalansı nedir? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Baskıdaki Makaleler: TBDHD-23590

Hipertrigliseridemi ve hipotrigliseridemi akut iskemik inmede prognozu nasıl etkiler ve prevalansı nedir?

Zeynep Ziroglu1, Mine Hayriye Sorgun2, Elif Fatma Taban2, Sabiha Tezcan Aydemir2, Hafize Çotur Levent2, Çağrı Ulukan2, Sefer Rzayev2, MÜGE KUZU KUMCU2, Volkan Yılmaz2, Inci Sule Ozer2, anwar rawandi2, CANAN TOGAY ISIKAY2
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıkların trigliserid düzeyi ile ilişkisini araştıran bir çok çalışma mevcuttur ve hipertrigliserideminin riski bağımsız olarak belirgin düzeyde artırdığı gösterilmiştir. Biz bu çalışmada benzer bir ilişkinin inme için var olup olmadığını göstermek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut iskemik inmeli 619 hastanın verileri değerlendirildi. Demografik veriler, risk faktörleri, başvuru sırasındaki hemoglobin düzeyi, trombosit sayısı ve C reaktif protein düzeyi ve ilk değerlendirmedeki NIH İnme Ölçeği( National Institutes of Health Stroke Scale ) puanları kayıt altına alındı. Ayrıca hastanede ölüm, tekrarlayan inme ve takiplerdeki modifiye Rankin Ölçeği (mRS) puanları veritabanına kayıt edildi.
BULGULAR: Toplamda 182 hastanın(32.3%) [104 erkek (57.1%) ve 78 kadın (42.9%); ortalama yaş 64.5 ± 12.01 yıl] hipertrigliseridemisi vardı. Diğer yandan ise 25 hastanın (4.4%) (12 erkek (48%) ve 13 kadın (52%); ortalama yaş 70.9 ± 17.4 years) verileri hipotrigliseridemi ile uyumlu idi. Logistik regresyon analizinde sadece diabetes mellitus (DM) akut iskemik inmeli hastalardaki hipertrigliseridemi durumu ile belirgin ilişkili bulundu (P<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipertrigliseridemi bizim merkezimizde akut iskemik inmelerin 32.3% sinde görüldü. Diğer taraftan hipotrigliseridemi için bu oran 4.4% olarak saptandı. Hipertrigliseridemi veya hipotrigliserideminin olmasının inme şiddeti ve prognozuna etkisi olmadığı görüldü. Edinilen bilgiler ışığında hipertrigliseridemisi olan akut iskemik inmeli olgularda DM major risk faktörü gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipertriglseridemi, hipotrigliseridemi, iskemik inme

How do hypertriglyceridemia and hypotriglyceridemia affect prognosis in acute ischemic stroke and what is their prevalence?

Zeynep Ziroglu1, Mine Hayriye Sorgun2, Elif Fatma Taban2, Sabiha Tezcan Aydemir2, Hafize Çotur Levent2, Çağrı Ulukan2, Sefer Rzayev2, MÜGE KUZU KUMCU2, Volkan Yılmaz2, Inci Sule Ozer2, anwar rawandi2, CANAN TOGAY ISIKAY2
1Ankara Training And Research Hospital Clinic Of Neurology, Altındağ, Ankara Turkey
2Department Of Neurology, Ankara University School Of Medicine, İbnisina Hospital, Samanpazarı, Ankara Turkey.

INTRODUCTION: Many studies are examining the relationship between cardiovascular diseases and triglyceride levels, and it has been shown that hypertriglyceridemia significantly increases the risk independently. In this study, we wanted to investigate whether there is a similar relationship for stroke.
METHODS: A total of 619 patients hospitalized with a diagnosis of acute ischemic stroke in our stroke center were included in the study. Demographic information, accompanying risk factors, hemoglobin level, thrombocyte count, triglyceride level, and C reactive protein level at the time of admission, and the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) scores in the first evaluation were recorded. Also, information about mortality in hospital, recurrent stroke, and the modified Rankin Scale (mRS) scores in the follow-up period was entered in our local database.
RESULTS: While 182 patients(32.3%) [78 females (42.9%) and 104 males (57.1%); mean age 64.5 ± 12.01 years] were diagnosed with hypertriglyceridemia, this number was 25(4.4%) patients (13 females (52%) and 12 males (48%); mean age 70.9 ± 17.4 years) for hypotriglyceridemia. Among the risk factors studied, only diabetes mellitus was found to be associated with hypertriglyceridemia in patients with acute ischemic stroke(P<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study conducted in our stroke center, hypertriglyceridemia and hypotriglyceridemia prevalences were found as 32.3 % and 4.4 %, respectively. HyperTG or hypoTG did not significantly affect on stroke severity and prognosis. We found out that DM is the major risk factor for acute ischemic stroke patients with hyperTG.

Keywords: Hypertriglyceridemia, hypotriglyceridemia, ischemic strokeSorumlu Yazar: Zeynep Ziroglu, Türkiye
LookUs & Online Makale
w