ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Metabolik Sendrom tanısı alan genç ve orta yaşlı bireylerde sessiz serebral iskemi ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Baskıdaki Makaleler: TBDHD-23600 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.23600

Metabolik Sendrom tanısı alan genç ve orta yaşlı bireylerde sessiz serebral iskemi ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi

Gülmine Dündar Yalçınkaya1, Şehnaz Başaran2
1Kocaeli Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik sendrom (MetS) risk faktörleri ve beraberinde görülebilen sessiz serebral iskemi bilişsel bozukluğa neden olabilmektedir. Bu çalışmada, metabolik sendrom tanısı alan genç ve yaşlı bireylerde sessiz serebral iskemi ve bilişsel fonksiyonların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MetS tanısı alan, 20-60 yaş arası toplam 91 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Sessiz serebral iskemi varlığı 3 Tesla Beyin Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG) ile incelendi. Dikkat ve yürütücü işlevler; Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS-R), sözel akıcılık testi, Stroop testi, ve saat çizme testi ile değerlendirildi. Wechsler Bellek Ölçeği geliştirilmiş formu (WMS-R) görsel üretim alt testi ve Öktem sözel bellek süreçleri testi görsel ve sözel bellek performansını, Benton çizgi yönünü belirleme testi vizuospasyal fonksiyonları değerlendirmek için uygulandı.
BULGULAR: Sessiz serebral iskemi saptanan MetS hastalarında hipertansiyon ve diyabet tanısı anlamlı düzeyde yüksek iken, eğitim düzeyi daha düşüktü (sırasıyla; p <0.001, p= 0.034, p = 0.05). Sessiz serebral iskemi olan ve olmayan hasta grubu arasında dikkat ve yürütücü işlevler, sözel, görsel, ve vizuospasyal bellek testi skorları açısından anlamlı bir fark izlenmedi. Öte yandan, sessiz serebral iskemisi olan MetS hastalarında hiperhomosisteinemi ile yürütücü işlevler arasında negatif yönde korelasyon saptandı (p= 0.038).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MetS tanısı alan genç ve orta yaşlı bireylerde, sessiz serebral iskemi hipertansiyon ve diyabet ile ilişkili olabilir. Buna ek olarak, sessiz serebral iskeminin eşlik ettiği MetS hastalarında homosistein düzeylerinin kontrol edilmesi, bilişsel bozulmanın önlenmesinde fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: metabolik sendrom, sessiz serebral iskemi, bilişsel fonksiyonlar, yürütücü işlevler, bellek

Evaluation of silent cerebral ischemia and cognitive functions in young and middle- aged patients with metabolic syndrome

Gülmine Dündar Yalçınkaya1, Şehnaz Başaran2
1Kocaeli Government Hospital, Department of Neurology
2Kocaeli Education and Research Hospital, Department of Neurology

INTRODUCTION: Metabolic syndrome (MetS) risk factors and accompanying silent cerebral ischemia (SCI) may cause cognitive decline. The aim of this study is to investigate the characteristics of SCI and cognitive functions in young and middle- aged patients with MetS.
METHODS: A total of 91 patients who were aged between 20-60 years with a diagnosis of metabolic syndrome were prospectively enrolled. Silent cerebral infacts (SCIs) were analyzed by performing 3 Tesla magnetic resonance imaging (MRI) of the brain. Attention and executive functioning were assessed with the Wechsler Adult Intelligent scale-Revised (WAIS-R), verbal fluency, Stroop, and clock drawing test. Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R) visual reproduction and Öktem verbal memory processes tests were conducted to determine visual and verbal memory performance, whereas visuospatial functions were evaluated by the Benton judgment of line orientation test.
RESULTS: Diagnosis of hypertension and diabetes mellitus were significantly higher, while educational level was lower in patients with SCIs than without SCIs. (p <0.001, p=0.034, p=0.05, respectively). Cognitive test scores regarding attention and executive functioning, verbal, visual, and visuospatial memory showed no significant difference between patients with SCIs and without SCIs. However, hyperhomocysteinemia was negatively correlated with executive functions in MetS patients with SCI (p= 0.038).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SCIs may be associated with hypertension and diabetes mellitus in young and middle-aged patients with MetS. In addition, controlling homocysteine levels might be beneficial in MetS patients with SCI in terms of improving cognitive functions.

Keywords: metabolic syndrome, silent cerebral infarcts, cognitive functions, executive functions, memorySorumlu Yazar: Şehnaz Başaran, Türkiye
LookUs & Online Makale
w