ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Endovasküler tedavi öncesinde trombolitik tedavi verelim mi, vermeyelim mi? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 1-9 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.25348

Endovasküler tedavi öncesinde trombolitik tedavi verelim mi, vermeyelim mi?

Zehra Uysal Kocabaş1, Özlem Aykaç2, Bilgehan Atılgan Acar3
1Bingöl Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Klliniği, Bingöl
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Büyük damar oklüzyonunun neden olduğu akut iskemik inmede; pıhtının mekanik olarak çıkarıldığı endovasküler girişimler altın standart tedavilerdir. Önceki yıllarda yapılan çalışmaların sonuçlarına ve kılavuz bilgilerine göre günümüzdeki uygulama; eğer hastanın kontrendikasyonu yoksa zaman kaybına yol açmayacak şekilde endovasküler tedavi öncesinde IV rtPA başlanmasıdır. Ancak son yıllarda hastaların direkt anjiyografi ünitesine alınması yönünde eğilimler olup bu iki grubun karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Son çalışmalar içerisinde hastaların direkt olarak endovasküler müdahaleye alınmasının; kombine tedaviden daha kötü olmayabileceğini gösteren sonuçlar da elde edilmiştir. Mevcut çalışmalar ışığında henüz her iki yaklaşım arasında kesin seçimler yapmak mümkün değildir. Bu nedenle her hastayı ayrı ayrı ele alıp hasta bazında en doğru seçimi yapmak daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, endovasküler tedavi, trombolitik tedavi

Should we give or not give thrombolytic therapy before endovascular therapy?

Zehra Uysal Kocabaş1, Özlem Aykaç2, Bilgehan Atılgan Acar3
1Bingöl Public Hospital, Bingöl, İntensive Care Clinic,Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir, Turkey
3Sakarya University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Sakarya, Turkey

In acute ischemic stroke due to large vessel occlusion; endovascular interventions in which the clot is removed mechanically are gold standard treatments. According to the guidelines and the results of the studies carried out in previous years, current practice is; If the patient does not have contraindications, IV rtPA is initiated before endovascular treatment without loss of time. However, in recent years there is a tendency in the direction of taking patients directly into the angiography unit and randomized controlled studies comparing these two groups are gaining weight. For direct endovascular intervention of patients; results have also been obtained showing that it may not be worse than combined therapy in recent studies. In the light of current studies, it is not yet possible to make clear choices between both approaches. For this reason, it would be a more logical approach to consider each patient separately and to make the right choice on the basis of the patient.

Keywords: Acute ischemic stroke, endovascular therapy, thrombolytic therapy

Zehra Uysal Kocabaş, Özlem Aykaç, Bilgehan Atılgan Acar. Should we give or not give thrombolytic therapy before endovascular therapy?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Bilgehan Atılgan Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w