ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inme öncesinde görülen fokal ve non-fokal nörolojik belirtiler [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 145-152 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.26928

Akut iskemik inme öncesinde görülen fokal ve non-fokal nörolojik belirtiler

Aygul Nadirova1, Mine Hayriye Sorgun1, Remzi Bahşi2, Canan Togay Isıkay1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Geçici iskemik atak (GİA) inme habercisi olup, yaklaşık 10 kat artmış inme riski taşır. Tek başına GİA belirtisi olup olmadığı tartışmalı olan belirtileri içeren geçici nörolojik atakların (GNA) da inme riskini artırdığına dair veriler vardır. Bu çalışmada akut iskemik inme öncesinde son bir ayda görülen fokal ve non-fokal nörolojik belirtilerin varlığını herhangi bir nörolojik hastalığı bulunmayan benzer yaş grubundaki kişilerle karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018 ve Nisan 2020 tarihleri arasında akut iskemik inme veya GİA tanısıyla yatan hastalar çalışmaya alınmıştır. Kontrol grubunu ise aynı dönemde geriatri kliniğinde yatan veya ayaktan başvuran ve herhangi bir nörolojik hastalığı bulunmayan benzer yaş grubundaki kişiler oluşturmuştur. Akut iskemik inme/GİA öncesinde ve herhangi bir nörolojik hastalığı bulunmayan benzer yaş grubundaki kişilerde son 1 ayda görülen fokal ve non-fokal nörolojik belirtiler sorgulanmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada toplam 65 akut iskemik inme veya GİA hastası ve 68 kontrol grubu prospektif olarak incelenmiştir. Baş dönmesi, dengesizlik, bulanık görme, görsel fenomenler, uyuşukluk, sarhoşvari yürüme ve çoklu belirtiler akut iskemik inme/GİA grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla idi (p<0,05). Baş dönmesi posterior dolaşım inmelerinde anlamlı olarak daha sıktı (p=0,015). Çoklu regresyon analizi yapıldığında akut iskemik inme ile baş dönmesi, dengesizlik, görsel fenomenler ve çoklu belirtiler arasında ve posterior sulama alanındaki iskemik inme ile baş dönmesi arasında anlamlı ilişkili bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinisyenler, izole baş dönmesi, dengesizlik, nonspesifik görsel belirtiler şeklinde GNA veya çoklu geçici nörolojik belirtiler ile başvuran hastalarda inme riski açısından dikkatli olmalıdır. Ancak bu konuda daha fazla hastanın dahil edildiği prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, geçici iskemik atak, geçici nörolojik atak.

Focal and non-focal neurological symptoms before acute ischemic stroke

Aygul Nadirova1, Mine Hayriye Sorgun1, Remzi Bahşi2, Canan Togay Isıkay1
1Department of Neurology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Geriatrics, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Transient ischemic attack (TIA) is a precursor to stroke, and a person who experiences TIA has a 10-fold increased risk of stroke. There are previous studies showing transient neurological attacks (TNA) that include symptoms not certainly accepted for TIA also increase the risk of stroke. In this study, the presence of focal and non-focal neurological symptoms before acute ischemic stroke (AIS) or TIA was compared with the control group of similar age without any neurological diseases.
METHODS: Between January 2018 and April 2020, all patients who were admitted to the neurology clinic with diagnosis of AIS or TIA were included in the studyThe control group consisted of the patients with similar age who were admitted to the geriatric clinic or applied to the their outpatient clinics, and did not have any neurological disease. The focal and non-focal neurological symptoms in the last month were questioned in patients with AIS or TIA and patients without any neurological disease.
RESULTS: In this study, a total of 65 AIS or TIA patients and 68 control patients were prospectively evaluated. Vertigo, imbalance, blurred vision, visual phenomena, numbness, unsteady gait, and multiple symptoms were significantly more frequent in the patient group than in the control group (p<0,05). Vertigo was significantly more common in the PCS (p=0,015). In multiple regression analysis, there was a significant correlation between vertigo, imbalance, visual phenomena, multiple symptoms and AIS/TIA. A significant correlation also existed between the PCS and dizziness (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clinicians should be careful about the risk of stroke in patients presented with TNA such as isolated vertigo, imbalance, nonspecific visual symptoms or with a combination of transients neurological symptoms. However, we believe that further prospective studies including more patients is needed.

Keywords: Acute ischemic stroke, transient ischemic attack, transient neurological attacks.

Aygul Nadirova, Mine Hayriye Sorgun, Remzi Bahşi, Canan Togay Isıkay. Focal and non-focal neurological symptoms before acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 145-152

Sorumlu Yazar: Mine Hayriye Sorgun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w