ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İSKEMİK İNME İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 57-61

İSKEMİK İNME İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU

Hafize Nalan GÜNEŞ1, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ1, Selda KESKİN1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, Ankara

Bilimsel zemin: Takayasu Arteriti (TA) Aort ve ana dallarını tutan, hücre aracılı otoimmün bir hastalık olduğu da ileri sürülen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Yıllar içinde gelişen süreçte organ iskemileri ortaya çıkabilir. Hastalığın geç döneminde serebral iskeminin gelişmesi ile nörolojik bulgular ortaya çıkar. Nörolojik tutulum mortalite ve morbiditenin artışına yol açan major nedenlerden birisidir. Olgu: 38 yaşında, sol tarafta güçsüzlük şikayetiyle acil servise başvuran bayan hastanın muayenesinde Brakial Arter nabzının sağda zayıflamış, arteriel kan basıncının sağda soldan daha düşük olduğu, dizartrik, solda santral fasial paralizi, sol alt ve üst ekstremitede 4/5 motor güç olduğu görüldü. Babinski refleksinin pozitifti. Çekilen Bilgisayarlı Beyin tomografisi ile iskemik inme tanısı kondu. Dijital Substracting Anjiografide (DSA) Sağ İnternal Karotid Arter’de ileri derecede daralma olduğu görüldü. Fizik muayene bulgularıyla birlikte hastada iskemik inmenin etyolojisi TA olarak değerlendirildi ve tedavisi planlandı. Yorum: İskemik inme Takayasu Arteritinin ciddi ve mortalite açısından en önemli semptomlarından birisidir. % 8-35 oranlarında görüldüğü bildirilmiştir. Nadirde olsa Takayasu Arteriti kendini ilk olarak iskemik inme ile belli edebilir. Akut iskemik inme ile başvuran genç bayan hastalarda hikayede özellik yok ise vaskülitler ve özellikle Takayasu Arteriti tanıda mutlaka akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Takayasu Arteriti, iskemik inme

A TAKAYASU’S ARTERITIS CASE PRESENTED WITH ISCHEMIC STROKE

Hafize Nalan GÜNEŞ1, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ1, Selda KESKİN1

Scientific background: Takayasu’s Arteritis is a chronic inflammatory disease that affects the aorta and its major branchs. And also it is proposed that it was a cell mediated autoimmune disease. Organ ischemia may be seen in the disease progress. In the latest stage of disease, resulting from cerebral ischemia neurological manifestations occur. Neurological features are major causes of increasing mortality and morbidity. Case: A 38 years old woman admitted to hospital with the complaint of weakness at leftside of her body. Blood pressure from right arm was lower than that of left arm and Brachial artery pulse was found weakened at right arm. She was disartric, had left central facial palcy and motor strength of 4/5 from left upper and lower limbs. Babinski sign was positive on the left side. With findings of computerized brain tomography, diagnosis of ischemic stroke was made. Digital substracting angiography showed extremely narrowed right internal carotid artery. We thought takayasu’s arteritis as the aetiology of ischemic stroke with the findings of physical and neurological examination and imaging studies. Conclusion: Ischemic stroke is one of the most serious symptom of TA and is an important contributor to patient mortality. The reported frequency is from 8 % to 35 %. Rarely TA may be presented with ischemic stroke. In the case of young woman with acute ischemic stroke and no aetiological explanation, we should remind vasculitis especially Takayasu’s arteritis

Keywords: Takayasu’s Arteritis, ischemic stroke

Hafize Nalan GÜNEŞ, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Selda KESKİN. A TAKAYASU’S ARTERITIS CASE PRESENTED WITH ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 57-61
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w