ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Spontan intraserebral kanama sonrası hastane içi mortalitenin tek öngörücüsü olarak hematom hacmi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 63-66 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.29392

Spontan intraserebral kanama sonrası hastane içi mortalitenin tek öngörücüsü olarak hematom hacmi

Özlem Kayım Yıldız1, Ethem Murat Arsava1, Erhan Akpınar2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: İntraserebral kanama (İSK) sonrası sonlanımın en önemli öngörücüsü hematom hacmidir. İSK sonrası kötü sonlanımı olan hastaları belirlemek için bir çok öngörücü model geliştirilmiştir. Bu modellerin yalnızca hematom hacmine dayalı öngörüden daha üstün olup olmadıkları bilinmemektedir. Bu çalışmada, hematom hacmi ve yaygın olarak kullanılan iki prognostik modelin, İSK skalası ve İSK derecelendirme skalasının (İSK-DS) İSK tanılı hastalarda hastane içi mortalitenin belirlenmesindeki öngörücülüğünü değerlendirdik.
YÖNTEMLER: Semptom başlangıcından sonraki 24 saat içerisinde bilgisayarlı beyin tomografisi çekilen İSK tanılı ardışık hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hematom hacmi ABC/2 yöntemi ile hesaplanmıştır. Her bir hastanın İSK skalası ve İSK-DS puanları belirlenmiştir. Sonlanım ölçütü olarak hastane içi mortalite esas alınmıştır. Hematom hacmi modeli, İSK skalası modeli ve İSK-DS modelinin öngörücülüğü ROC eğrisi altında kalan alanların hesaplanması ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 193 hastanın (116 erkek, 77 kadın, ortalama yaş 66±13 yıl) 75’i (%39) hospitalizasyon sırasında ölmüştür. Mortaliteyi öngörmek amacıyla geliştirilen prognostik modellerden elde edilen ROC eğrisi altında kalan alan hematom hacmi için 0.761 (%95 güvenirlik aralığı (GA): 0.694-0.819), İSK skalası skoru için 0.797 (%95GA: 0.733-0.852) ve İSK-GS skoru için 0.784 (%95GA: 0.719-0.840) idi (p>0.05). Öte yandan, mortalite için pozitif öngörücü değerin %100 olduğu en küçük hematom hacmi 130 mL idi.
SONUÇ: İSK hastalarında hastane içi mortalitenin öngörülmesinde hematom hacmi diğer prognostik modellerden daha az değerli değildir.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral kanama, hematom hacmi, hastane içi mortalite, prognostik modeller

Hematoma volume as a sole predictor of in-hospital mortality following spontaneous intracerebral

Özlem Kayım Yıldız1, Ethem Murat Arsava1, Erhan Akpınar2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Ankara

OBJECTIVE: Hematoma volume is the most important predictor of outcome following intracerebral hemorrhage (ICH). A number of predictive models have been developed to identify patients with unfavorable prognosis after ICH. It is not known whether they are superior to predictions based solely on hematoma volume. In this study we assessed the predictive accuracy of hematoma volume and two widely used prognostic models - ICH scale and ICH grading scale (ICH-GS) – in determining in-hospital mortality in patients with ICH.
METHODS: A consecutive series of patients with ICH and cranial computed tomography imaging within 24 hours of symptom onset were included into the study. Hematoma volume was calculated by using the ABC/2 method. ICH scale and ICH-GS scores of each patient were determined. The outcome variable was in-hospital mortality. The overall predictive
ability of hematoma volume, ICH scale and ICH-GS were assessed by computing the area under the receiver-operating characteristic curves (AUC).
RESULTS: Among a total of 193 (116 male, 77 female, mean age 66±13 years) patients included in the study, 75 (39%) died during hospitalization. The AUC was 0.761 (95%CI: 0.694-0.819) for hematoma volume, 0.797 (95%CI: 0.733-0.852) for ICH score and 0.784 (95%CI: 0.719-0.840) for ICH-GS (p>0.05). On the other hand the smallest hematoma volume at which the positive predictive value for mortality was 100% was 130 mL.
CONCLUSION: Hematoma volume, by itself, is not inferior to other prognostic models in predicting in-hospital mortality in patients with ICH.

Keywords: Intracerebral hemorrhage, hematoma volume, in-hospital mortality, prognostic models

Özlem Kayım Yıldız, Ethem Murat Arsava, Erhan Akpınar, Mehmet Akif Topçuoğlu. Hematoma volume as a sole predictor of in-hospital mortality following spontaneous intracerebral. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 63-66

Sorumlu Yazar: Özlem Kayım Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w