ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
DENEYSEL SUBARAKNOİD HEMORAJİ MODELİNDE NİMODİPİN VE NİKARDİPİNİN NÖRONAL KORUYUCU ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(1): 5-9

DENEYSEL SUBARAKNOİD HEMORAJİ MODELİNDE NİMODİPİN VE NİKARDİPİNİN NÖRONAL KORUYUCU ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI

H. Murat GÖKSEL1, Mustafa GÜRELİK1, Şükrü AYKOL1, Aysel ARICIOĞLU1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas Gazi Universitesi, Nöroşirürji ve Biyoktimya Anabilim Dalı, Ankara

Nimodipinin subaraknoid kanama sonrası vazospazma bağlı gelişen serebral iskemideki terapotik etkisi iyi bilinmektedir. Bu etkinin tam mekanizması halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, nimodipinin oluşturduğu nörona! protektif etkiyi ortaya koymak ve yeni bir kalsiyum kanal blokeri olan nikardipinle karşılaştırmaktır.Dört guinea pig grubuna intrasisternal kan enjeksiyonu yapıldı: 1) sham grubu 2) SAK grubu 3) SAK sonrası nimodipin tedavi grubu 4) SAK sonrası nikardipin tedavi grubu. Serebral iskeminin bir parametresi olarak serebral doku lipid peroksidasyon seviyeleri ölçüldü. Her iki grupta da lipid peroksidasyonunda istatistik anlamı olmayan bir düşüş gözlendi. Bulgular 1-4 dihidropridin kalsiyum kanal blokerlerinin serebral vazospazmda olası bir çift etki mekanizmasıyla etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral lskemi, Serebral Vazospazm, Subaraknoid Kanama, Kalsiyum Kanal Blokerleri, Lipid Peroksidasyonu

THE COMPARISON OF THE NEURONAL PROTECTIVE EFFECTS OF NIMODIPINE AND NICARDIPINE iN AN EXPERIMENTAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE MODEL

H. Murat GÖKSEL1, Mustafa GÜRELİK1, Şükrü AYKOL1, Aysel ARICIOĞLU1

Nimodipine has a well-known therapeutic effect on cerebral ischemia due to vasospasm after subarachnoid hemorrhage (SAH). The exact mechanism of this effect is still controversial. The aim of this study is to determine the possible neuronal protective effect of Nimodipine, and to compare Nimodipine with a newer Calcium-channel blocker, Nicardipine. ıntracisternal injection was performed in four guinea pig groups: 1) sham operation group 2) SAH group 3) Group with Nimodipine after a short period of SAH 4) Group with Nicardipine treatment after SAH. Cerebral tissue lipid peroxidation levels were measured as a parameter of cerebral ischemia. The results revealed a non-significant decrease in lipid peroxidation in both of the groups. These data represent a possible dual action mechanism for 1-4 dihydropyridine Ca-channel blockers in case of cerebral vasospasm.

Keywords: Subarachnoid hemorrhage, Cerebral Vasospasm, Cerebral lschemia, Lipid Peroxidation, Calcium-channel Blockers

H. Murat GÖKSEL, Mustafa GÜRELİK, Şükrü AYKOL, Aysel ARICIOĞLU. THE COMPARISON OF THE NEURONAL PROTECTIVE EFFECTS OF NIMODIPINE AND NICARDIPINE iN AN EXPERIMENTAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE MODEL. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(1): 5-9
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w