ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme sonrası geç başlangıçlı Nonkonvulsif Status Epileptikus: 9 olgunun incelenmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 52-55 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.31932

İnme sonrası geç başlangıçlı Nonkonvulsif Status Epileptikus: 9 olgunun incelenmesi

Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Nesrin Atiş, Abidin Erdal, Elif Sarıönder Gencer, Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Non konvulsif status epileptikus (NKSE) klinik özellikleri belirgin olmamasına ve sıklıkla göz ardı edilmesine rağmen hızlı tanı ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Etyolojisinde inmenin de rol oynadığı bu durumda inme hastalarında geç dönemde gözlenen NKSE olgularını incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 ve Ocak 2016 tarihleri arasında inme polikliniğinde takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. İnmenin 1 hafta sonrasında NKSE tanısı alan hastalar geç dönem olarak tanımlandı. Toplam 9 hasta değerlendirildi. Tüm hastaların demografik özellikleri, inme etyolojisi, görüntüleme yöntemleri, Elektroensefalografi (EEG) bulguları, İnme şiddeti Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) inme ölçeği (NIHSS) skoru fonksiyonel özürlülük modifiye Rankin Skalası (mRS) kayıt edildi.
BULGULAR: Toplam 9 hasta değerlendirildi. Yas ortalamasi 70,5± 9,6 idi. Hastalardan 8 (%88,9) ’i kadin, 1’i erkekdi. Hastalarin tumu iskemik inme idi. Hastalarin 8' inde (%88,9) orta serebral arter (OSA) sulama alaninda, 1’inde posterior serebral arter (PSA) sulama alaninda infarkt mevcuttu. hastalarin 5’i (%55,6) kardiyoembolik inme, 4’u (%44,4) kriptojenik inme idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik inme sonrası geç dönemde NKSE gözlenmesi hiç de nadir değildir. Yaşlı ve geniş enfarktı olan apatik hastalarda NKSE ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nonkolvusif status epileptikus, inme sonrası nöbet, stroke, nöbet.

Post stroke late onset Non-convulsive status epilepticus: analysis of 9 cases

Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Nesrin Atiş, Abidin Erdal, Elif Sarıönder Gencer, Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Education and Research Hospital, Department of Neurology, Antalya, Turkey.

INTRODUCTION: Non-convulsive status epilepticus is a condition that needs timely diagnosis and treatment with insignificant clinical features and high risk of misdiagnosis. We aimed to reveal late onset NCSE in patients with stroke where stroke plays a role in the etiology.
METHODS: We conducted a retrospective analysis of patients who presented to our outpatient stroke clinic between January 2013 to January 2016. A week after the stroke, patients were defined as late onset NCSE. A total of 9 patients were included. Demographic properties, stroke etiology, imaging modality, EEG findings, stroke severity according to NIHSS score, functional disability, modified Rankin Scale were recorded for all patients.
RESULTS: A total of 9 patients were included. The mean age of the study population was 70,5± 9,6 years. There were 8 (88,9%) females, and 1 male. Eight of nine patients had middle cerebral artery, 1 patient had posterior cerebral artery infarct. While 5 patients had cardioembolic stroke, 4 patients had cryptogenic stroke.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The late onset NCSE after ischemic stroke is not a rare entity. NCSE should be kept in the differential diagnosis of apathy patients with older age and large stroke.

Keywords: Non-convulsive status epilepticus, post stroke epilepsy, stroke, epilepsy.

Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Nesrin Atiş, Abidin Erdal, Elif Sarıönder Gencer, Yasemin Biçer Gömceli. Post stroke late onset Non-convulsive status epilepticus: analysis of 9 cases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 52-55

Sorumlu Yazar: Eylem Özaydın Göksu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w