ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İNTRASEREBRAL KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİ PROFİLİ VE MR-ANJİOGRAFİ BULGULARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 87-90

İNTRASEREBRAL KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİ PROFİLİ VE MR-ANJİOGRAFİ BULGULARI

Şebnem BIÇAKCI1, Ali ÖZEREN1, Kenan BIÇAKCI1, M. Taylan PEKÖZ1, Cansel KARAYALÇIN1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Radyoloji Anabilim Dalları, Adana

İntraserebral kanamaların (İSK) risk profili iskemik inmelerden farklılık gösterir. Özellikle aterotrombotik iskemik inmelerde ekstra ve intrakranyal aterosklerozun varlığı ve bu zemini hazırlayan risk faktörleri sıklıkla tesbit edilir. Bu bağlamda, bu aterosklerotik lezyonların gösterilmesinde MR-anjiyografi (MR-A) önemli bir tanı aracı haline gelmiştir. İSK’nın en sık nedeni hipertansiyondur. Bunu amiloid anjiyopati, vasküler malformasyonlar, ilaç kullanımı ve hematolojik hastalıklar izler. İskemik inmeli olguların etyolojik sınıflandırılması amacıyla sıklıkla araştırılan intra ve ekstrakranyal aterosklerotik patolojiler, İSK’lı olguların takibi sırasında rutin olarak araştırılmamaktadır. Bu çalışmada spontan İSK’lı olgularda inme risk faktörleri ve servikal ve serebral MR-A ile olası aterosklerotik patolojilerin sıklığı araştırılmıştır. 2005-2006 yılları içerisinde yoğun bakım ünitemizde izlediğimiz olgulardan bilinç durumuna göre kendilerinden ya da birinci derece yakınlarından onay alınmış 34 olgu çalışmaya alınmış, anamnestik ve klinik ve laboratuvar bulguları ile inme risk faktörleri tespit edilmiş, ayrıca bu olgulara 0.1 mmol/ kg gadolinyum bileşiği uygulanarak ekstra ve intrakranyal vasküler patolojileri saptamak üzere servikal ve serebral MR-A incelemesi yapılmıştır. Yaş ortalaması 60.5 (48-84) olan olguların 19’u (% 55.9) kadın, 15’i (% 44.1) erkektir. Olgularda sırasıyla hipertansiyon % 94.1 (32), diabetes mellitus % 14.7 (5 ), iskemik ve/veya kalp kapak hastalığı %76.5 (26), geçirilmiş inme öyküsü 4 (% 11.8) saptanmıştır. MR-A 13 olguda (% 38.3) karotid ve/veya vertebrobaziler sisteme ait aterosklerotik patolojiler belirlenmiştir. Bu lezyonların % 84.6’sı intrakranyal, % 15.4’ü ekstrakranyal olup, % 53.8’i vertebrobaziler, % 46.2’si karotid sistemde tespit edilmiştir. İSK’lı olguların risk profili –hipertansiyonun baskın sıklığı dışında– iskemik inmeli olgularda önemli bir benzeşim göstermektedir. Özellikle iskemik ve kalp kapak hastalığı sıklığının rölatif yüksekliği ve MR-A ile olguların 1/3’ünden fazlasında aterosklerotik lezyonların saptanması, bu olguların İSK’nın yanı sıra, iskemik inme adayı da oldukları düşüncesini doğurmaktadır. Bu durum aynı zamanda, sekonder korunmanın dizaynı (antiagregan tedavinin ne zaman başlanacağı gibi) ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemorajik İnme; MR-A, Sekonder korunma

RISK FACTORS IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGES AND MR- ANGIOGRAPHY FINDINGS.

Şebnem BIÇAKCI1, Ali ÖZEREN1, Kenan BIÇAKCI1, M. Taylan PEKÖZ1, Cansel KARAYALÇIN1

The risk profile of intracerebral hemorrhages differs from ischemic stroke. The presence of extra and intracranial atherosclerosis and risk factors for atherothrombotic ischemia are frequently detected. In this context, MR angiography (MRA) has emerged as a powerful tool for the diagnosis of the atherosclerotic lesions. Hypertension is the most common cause of intracerebral hemorrhage, followed by amiloid angiopathy, vascular malformations, use of medication and hematologic diseases. Intracranial and extracranial atherosclerotic pathologies are not routinetly investigated in intracerebral hemorrhages in contrast to ischemic stoke. In this study, we investigated the stroke risk factors and atherosclerotic pathologies by cervical and cerebral MR-A. 34 patients, who were followed in our intensive care unit, enrolled in the study. Stroke risk factors of the patients were identified by history, clinical and laboratory findings. Cervical and cerebral MR-A was performed using 0.01 mmol/kg gadolinium compound intravenously. Mean age was 60.5 years (48-84 yrs). There were 19 female and 15 male patients. Hypertension (94%), diabetes (14.7%), ischemic and/or valvular heart disease (76,5%) and history of a previous stroke (11,8%) were founded in the patients. Atherosclerotic lesions of the carotid and /or vertebrobasilar systems were revealed in 13 patients (38.3%) by MR-A. Of these, 84.6% were intracranial and 15.4% were extracranial. 53.8% of the lesions were in the vertebrobasilar system and 46.2% were in the carotid system. The risk profile of patients with intracerebral hemorrhage has significant similarities to the patients with ischemic stroke, except the frequency of hypertension. The relatively higher incidence of ischemic and valvular heart disease and atherosclerotic lesions detected by MR-A in more than 33% of patients suggest that these patients are also candidates for ischemic stroke beside intracerebral hemorrhage.

Keywords: Hemorrhagic Stroke ; MR-A, secondary prevention

Şebnem BIÇAKCI, Ali ÖZEREN, Kenan BIÇAKCI, M. Taylan PEKÖZ, Cansel KARAYALÇIN. RISK FACTORS IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGES AND MR- ANGIOGRAPHY FINDINGS.. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 87-90
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w