ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 123-127 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.32704

Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu

Erman Altunışık1, Ali Zeynal Abidin Tak1, Yaşar Altun1, Ali Haydar Baykan2
1Adıyaman üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adıyaman

Ekstra skeletal Ewing sarkomu (EES), kemik dışı dokulardan kaynaklanan, fragman veya lobüler dağılım gösteren küçük yuvarlak hücrelerden oluşan nadir bir tümördür. EES'nin santral sinir sistemi (SSS) metastazları hakkında bilinenler son derece sınırlıdır. Daha önce tanı konulmayan ve başlangıçta nörolojik semptomlar ve SSS tutulumu ile prezente olan olgumuz literatürdeki ilk olgudur. Bu vaka ile literatüre katkı sağlamayı amaçladık. 26 yaşında erkek hasta ani baş ağrısı, sağ tarafta güçsüzlük ve sağ kol ve bacakta lokalize olan istem dışı hızlı klonik kasılmalar ile acil servise başvurdu. Bilgisayarlı tomografide (BT) sol frontoparietal bölgede hemorajik görünüm izlendi ve hasta hemorajik inme ön tanısıyla interne edildi. Hasta klinik olarak tamamen düzeldi ve fokal nöbeti kontrol altına alındı. İki hafta sonra hasta baş ağrısı yakınması ile tekrar acil servise başvurdu. BT’de sağ parietal bölgede kanamayla uyumlu bir görünüm saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) her iki hemisferde hemorajik lezyon çevresinde ödem bölgelerinin eşlik ettiği kitle lezyonları ve periferik kontrastlanma tespit edildi. Sonraki günlerde sol uylukta ağrı ve şişlik nedeniyle sol femur MRG incelemesi yapıldı. Sol uylukta kitlesel lezyon tespit edildi. Hastaya histopatolojik inceleme sonucunda ES tanısı kondu ve EES olarak değerlendirildi. Hem solid tutulum hem de paraneoplastik süreçler sonucunda birçok malign hastalıkta nörolojik bulgular görülebilmektedir. Henüz tanı konmamış hastalarda dahi nörolojik bulguların görülebildiği ve bu da birincil tanıyı kolaylaştırabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ewing’s sarkom, Extra skeletal Ewing sarkom, bilgisayarlı tomografi, nöbet, hemorajik stroke, metastaz.

Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report

Erman Altunışık1, Ali Zeynal Abidin Tak1, Yaşar Altun1, Ali Haydar Baykan2
1Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adıyaman, Turkey
2Adıyaman University Adıyaman Training and Research Hospital, Radiology Clinic, Adıyaman, Turkey

Extra skeletal Ewing's sarcoma(EES) is a rare tumor originating from non-bone tissues and consisting of small round cells with a fragment or lobular distribution. What is known about the central nervous system (CNS) metastases of EES is extremely limited. Our case, which was not diagnosed before and initially presented with neurological symptoms and CNS involvement, is the first case in the literature. We aimed to contribute to the literature through this case. A 26-year-old male patient was admitted to the emergency department with sudden headache, weakness on the right side and involuntary fast clonic contractions localized in the right arm and leg. Computed tomography (CT) revealed hemorrhagic appearance in the left frontoparietal region, upon which the patient was hospitalized with a preliminary diagnosis of hemorrhagic stroke. The patient had complete clinical recovery and his focal seizure was under control. After two weeks, the patient presented to the emergency department again with a complaint of headache. CT revealed hemorrhage-consistent appearance in the right parietal region. Mass lesions accompanied by edema sites and intravenous contrast enhancement were detected around hemorrhagic lesions in both hemispheres in magnetic resonance imaging (MRI). In the following days MRI examination of the left leg was performed due to pain and swelling in the left thigh. A mass lesion was detected in the left thigh. The patient was diagnosed with ES as a result of the histopathological examination and evaluated as having EES. Neurological findings can be seen in many malignant diseases as a result of both solid involvement and paraneoplastic processes. It should be kept in mind that even in patients who have not yet been diagnosed, neurological findings can be observed, which can facilitate the primary diagnosis.

Keywords: Ewing’s sarcoma, Extraskeletal Ewing's sarcoma, computed tomography, seizure, hemorrhagic stroke, metastasis.

Erman Altunışık, Ali Zeynal Abidin Tak, Yaşar Altun, Ali Haydar Baykan. Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 123-127

Sorumlu Yazar: Erman Altunışık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w